×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اعتراض پژوهشخواه برثبت پلاک مرقوم وارد بوده فلذا با فسخ دادنامه پژوهشخواسته حکم به ابطال درخواست ثبت از ناحیه مورث پژوهشخواندگان نسبت به رقبه مزبور صادر می نماید


مقررات قسمت اخیر ماده 18 قانون ثبت که دادگاه به استناد آن به رد دعوی خواهان اظهار نظر کرده در جایی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد


با توجه به ادعای خواهان که مدعیست در جریان تحدید حدود رعایت مقررات قانون به عمل نیامده واشتباها محل دیگری تحدید حدود شده


دادگاه باید مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی احراز نماید نه عدم مالکیت خوانده را


مندرجات دادخواست وادعای وکیل خواهان مبنی بر انجام معامله معارض است نه وجود اسناد معارض واین دو بحث با یکدیگر تفاوت دارد


بنابراین در صورت اثبات انتقال رقبه مورد دعوی به خواهان نامبرده مالک هردو قطعه زمین بوده وموضوع تعارض منتفی می گردد


هنگام تحدید حدود نماینده متوجه شده شماره پلاک دیگری به شماره ابجاشده که نهایتا“ موضوع درهیات نظارت ثبت مطرح شده است


آئین نامه اجرائی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب 19 مرداد ماه 2536


اصلاح آئین نامه استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


آئین نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی


الحاق یک تبصره به ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری مصوب 9 تیر ماه 1345


اساسنامه سازمان اقدامات تامینی و تربیتی


اساسنامه نمونه شرکت سهامی تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب استان


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور دولت شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق


قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی


قانون ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی


قانون انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی


قانون تاسیس دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان