×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

قانون جریان قانونی سکه های تاجگذاری اعلیحضرتین


قانون الحاق به قرارداد بین المللی جهت تسهیل ورود نمونه های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی


قانون اجازه اجرای تبصره 67 قانون بودجه سال 1342 کل کشور در مورد افسران و همردیفان ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور


قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران


اساسنامه شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق


آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه 1336 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس پی او شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ )


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر


قانون بودجه سال 1349


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد مقاوله نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تامین اعتبار سد رضا شاه کبیر


شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد


لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و پرداخت قیمت اراضی واملاک به قیمت روز بدون درنظرگرفتن تاثیرطرح


در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است


مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای باز دارنده ومشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می رسد


پس از محکومیت متهم ، ابتدا محکوم به (اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان ) از تامین موجود (مانند وثیقه ) استیفاء می شود


آئین نامه اجرائی شکار ویژه


تصویبنامه راجع به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1381


آئین نامه اجرائی بندهای (ط) و(ک ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء(4) بند(الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 کل کشور