×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان


قانون اصلاح موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان


قانون اجازه اخذ دو درصد (2%) بهای واردات سموم به منظور تامین هزینه های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای گیاهی


قانون شمول قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (نیروهای سلح شاهنشاهی ) مصوب 1334(2514 شاهنشاهی ) به شرکتهای تابع و وابسته وزارت جنگ


قانون اصلاح بندهای الف و د ماده واحده قانون مزایای هنرآموزان و فارغ التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک


قانون اصلاح بند الف ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور


در مواردی که دادگاه حقوقی یک بقائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی میکند حضور مشاور الزامی نیست


دادگاههای صلح مستقل در صورتیکه از طرف شورایعالی قضائی به آنها اجازه داده شده باشد میتوانند به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه کیفری 2 رسیدگی نمایند


در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس ازتشکیل منحل شده است ، رسیدگی به تمام اموری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است بجز دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق ، در صلاحیت دادگاه صلح مستقل و یا دادگاه عمومی است


اگر در مقر دادگاه صلح مستقل یا بخش مستقل دادگاه مدنی نباشد رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص ، باستثناء اصل نکاح و طلاق ، با دادگاه صلح یا بخش مستقل خواهد بود


دعوی تخلیه بطرفیت بانکها در دادگاه صلح رسیدگی میشود


تبعیت دادگاه صلح از نظر دادگاه عمومی حقوقی از حیث صلاحیت لازم است


رعایت مدت 3 ماه مقرر در ماده 119 از تشریفات دادرسی که دادگاه صلح آنرا رعایت نمی نماید نیست


دادگاه صلح ، اعم از مستقل و غیر آن مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی در خصوص صلاحیت است


در محلهایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده است رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص با دادگاه حقوقی یک و در صورت نبودن دادگاه حقوقی یک با دادگاه حقوقی 2 میباشد


دادگاه حقوقی 2 در نصاب خود صلاحیت رسیدگی بدعاوی مربوط به دولت را دارد


قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح


لازمست که رای هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به وزارت دارائی و امور اقتصادی یا مرجعی که به آن تفویض اختیار گردیده است ابلاغ شود تا بتواند بموقع از آن شکایت نماید