×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

ابلاغ دادخواست وضمائم آن باصحاب دعوی مجهول المکان ، اگردعوی در خارج از کشور اقامه شده باشد تابع مقررات همان کشور خواهدبود


در مواردیکه اظهارنامه باید به دادگاه ابلاغ شود ابلاغ به دفتر دادگاه کافیست


آگهی مفاد دادخواست و ضمائم آن الزامی است


ابلاغ درغیرمحل اقامت قانونی سابقه ابلاغ محسوب نمیشود


الزام به پذیرش تقاضای صدور پروانه وکالت


صدور حکم به الزام کانون به صدور پروانه وکالت


خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت


نظریه به اینکه نماینده یک شرکت با تابعیت خارجی به فرض که حق اقامه دعوی به او تفویض شده باشد نمی تواند مستثنی از مقررات جاریه مملکتی تلقی گردد


اقامه دعوی در دادگاه به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد


وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم می شود


خواهان به شرح وکالتنامه به خوانده وکالت به انتقال مورد معامله به خود و غیره را تفویض نموده استناد خواهان به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در موضوع مصداق نداشته است


وقتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود


اعتبار وکالتنامه - مراجعه موکل موضوع وکالتنامه مواد قانونی مزبور به دریافت 650 متر مربع از کل پلاک موضوع وکالتنامه و معرفی خود به عنوان مالک پلاک دلیل دیگری بر فسخ وکالتنامه و اعراض از موضوع وکالت تلقی می شود


انجام مورد وکالت توسط موکل و انتفاء وکالت


موضوع ماده 683 وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد


در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد


در وکالتنامه قید کرده (… آقای(پ) … وکیل است و تام الاختیار که هر کاری بخواهد در مورد ملک و اجناس مغازه بکند … ) و انتقال ملک نیز یکی از اختیارات وکیل بوده است


مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند


با توجه به مندرجات پرونده دلائل کافی وجود ندارد که قبل از تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دعوی خواندگان از عزل خود مطلع بوده اند و اظهارات گواهان نیز به نحو منجز و مسجل این امر را احراز نمی نماید


خوانده با اشاره به الزام آور بودن عقد مذکور بین طرفین در این مقام برآمده که شرط یاد شده در وکالتنامه را به خاطر اینکه در ضمن عقد خارج لازم قید شده بوده از شروط لازمه قلمداد نماید