×

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است موارد اتهامی را با منظور نمودن مهلت ده روزبرای تدارک دفاع به اطلاع متهم برساند و صرف تحقیق از متهم رافع این مسئولیت نیست

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است موارد اتهامی را با منظور نمودن مهلت ده روزبرای تدارک دفاع به اطلاع متهم برساند و صرف تحقیق از متهم رافع این مسئولیت نیست

هیئت-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-موظف-است-موارد-اتهامی-را-با-منظور-نمودن-مهلت-ده-روزبرای-تدارک-دفاع-به-اطلاع-متهم-برساند-و-صرف-تحقیق-از-متهم-رافع-این-مسئولیت-نیست-

وکیلتاریخ رسیدگی 13/9/69 شماره دادنامه 203 کلاسه پرونده 69/82

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه طبق مقررات مواد13و14آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1362که درزمان انجام تحقیقات مورخ 6/3/65 توسط هیئت رسیدگی ازمتهم پرونده مطروحه درشعبه دهم دیوان حاکمیت داشته ودرماده 17آئیننامه اجرائی مصوب سال 1366نیزبه آن تاکیدوتصریح شده است هیئتهای رسیدگی موظفندپس ازانجام تحقیقات لازم موارداتهامی رابامنظور نمودن مهلت ده روزبرای تدارک دفاع وتسلیم مدارک به اطلاع متهم برسانند علیهذاصرف انجام تحقیقاتی ازمتهم توسط هیئتهای رسیدگی رافع تکلیف قانونی آنهادراعمال مقررات مذکورنبوده ودادنامه شماره 466مورخ 15/9/67شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردشمابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/69/82 1/11/1369
تاریخ رسیدگی 13/9/69 شماره دادنامه 203 کلاسه پرونده 69/82

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت ادای
شاکی :رابط ومسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف -شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/429موضوع شکایت آقای پرویزمجدآبادی بطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته اعتراض به رای قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 466-15/9/67چنین رای صادرنموده است :حسب مقررات مواد13و14 آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 62هیئتهای رسیدگی موظفندپس ازانجام تحقیقات لازم مواراتهام ودلایل مورداستنادآن رابه اطلاع متهم رسانده ضمن قائل شدن مهلت ده روزجهت تدارک دفاع مبادرت به صدوررای نماینددرصورتی که سوابق اتهامی واصله دلالتی براجرای مقررات مذکورنداردومندرجات صورت مجلس مورخ 6/3/65که طی آن اجمالاازشاکی تحقیقاتی بعمل آمده ازاین حیث کافی به مقصودنیست علیهذارسیدگی ناقص تشخیص ورای موردشکایت مخدوش بنظرمی رسدمستندبه بند2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری نقض ورسیدگی مجددبه هیئت مزبوراحاله می گردد.ب - شعبه هفتم درسیدگی به پرونده کلاسه 66/414موضوع شکایت آقای عباس دواچی لنگرودی بطرفیت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ثبت اسناد به خواسته فسخ رای شماره 20مورخ 27/5/66هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ثبت اسنادواملاک بشرح دادنامه شماره 106-2/682چنین رای صا درنموده است :نظربه مجموع محتویات پرونده های مطروحه واتهامی و مندرجات لایحه جوابیه نسبت به اتهام نامبرده درهیئت بدوی تحلفات اداری بادعوت شاکی به جلسه هیئت درتاریخ 19/9/65وانجام مصاحبه مفصل و اخذدفاعیات رسیدگی وبشرح رای 20-27/5/66نامبرده رابه دوماه انفصال موقت محکوم نموده است گرچه براساس آئین تفهیم اتهام وابلاغ اتهام واخذ دفاعیه صورت نگرفته لیکن مصاحبه باشاکی انجام ودفاعیات همان بوده است که درمتن مصاحبه آمده است وچون دررای صادره ازنظرشکلی وانطباق بامواد قانونی تخلف ازمقررات بنظرنمی رسدلذاشکایت موجه نبوده ومحکوم به رد است .هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13409-25/12/1367
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 203

تاریخ تصویب : 1369/09/13

تاریخ ابلاغ : 1367/12/25

دستگاه اجرایی :

موضوع : تشدید مجازات -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.