×

تصویبنامه در خصوص تعرفه صدور گواهینامه رانندگی

تصویبنامه در خصوص تعرفه صدور گواهینامه رانندگی

تصویبنامه-در-خصوص-تعرفه-صدور-گواهینامه-رانندگی
شماره 122742/ت16869هـ 11/3/1376

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 6/1/1745 مورخ 26/4/1375 وزارت کشور و به استناد ماده (52) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – تصویب نمود :
الف – وزارت کشور موظف است در مناطقی که صدور گواهینامه در یک روز انجام می شود، مبالغ زیر را از متقاضی اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نماید :
1- جهت صدور گواهینامه رانندگی پایه یکم 50000 ریال.
2- جهت صدور گواهینامه رانندگی پایه دوم 40000 ریال.
3- جهت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و ویژه 20000ریال.
4- جهت صدور گواهینامه تراکتور 20000 ریال.
5- جهت صدور گواهینامه بلدوزر، لودر و نظایر آن 50000ریال.
6- جهت تجدید آزمایش پایه یکم و پایه دوم 10000 ریال.
7- جهت تجدید آزمایش موتورسیکلت و ویژه 5000 ریال.
8- جهت تعویض یا صدور گواهینامه المثنی پایه یکم 40000ریال.
9- جهت تعویض یا صدور گواهینامه المثنی پایه دوم 30000ریال.
10- جهت تعویض یا صدور گواهینمامه المثنی موتورسیکلت و ویژه 15000 ریال.
ب – معادل 50% وجوه واریزی فوق به حساب در آمد عمومی کشور از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید در جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1376/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.