×

تصویبنامه در خصوص فوق العاده مدیریت ماهانه به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

تصویبنامه در خصوص فوق العاده مدیریت ماهانه به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

تصویبنامه-در-خصوص-فوق-العاده-مدیریت-ماهانه-به-رؤسای-دانشگاهها-و-مؤسسات-پژوهشیشماره : 56391/ت18095هـ - 13/3/1376

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 3515/4234/7 مورخ 25/2/1376 وزارتهای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب نمود :
در اجرای مصوبه سیصد و نود و چهارمین جلسه مورخ 26/1/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی سقف پرداخت فوق العاده مدیریت ماهانه و رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی براساس سقف فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 1375 یک میلیون و هشتصد و نود هزار (1890000) ریال تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1376/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.