جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 55621/ت18125هـ - 23/3/1376

وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 932-12/51/730/5294 مورخ 5/3/1376 وزارت کشاورزی ، به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات – مصوب 1346 – تصویب نمود:
فهرست آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1376 به شرح زیر تعیین می شود:
الف – فهرست آفات عمومی :
1- ملخ صحرایی
2- ملخ مراکشی
3- ملخ ایتالیایی
4- ملخهای بومی
موشهای صحرایی:
5- موش مغان
6- مریونها
7- موش تاترا
8- موش نروژی (در مزارع)
9- موش کلاهو
10- سن های مضر غلات
ب – آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی :
1- کرم سرخ پنبه
2- کرم سرخ ثانوی پنبه
3- کرم خاردار پنبه
4- سوسک کلراد و سیب زمینی
5- بید سیب زمینی
6- نماتد برگ و خوشه گندم
7- سیاهک ناقص (هندی) گندم
8- تریستزای مرکبات
9- شانکر باکتریایی مرکبات
10- سوسک سرخرطومی حنایی خرما
11- بیماری سوختگی باکتریایی درختان میوه دانه دار (آتشک)
12- شپشک سپردار توت
13- شپشک سیاه زیتون
14- نماتد نوک سفید برنج
15- نماتد قلوه ای شکل
ج – آفات و بیماریهای همگانی :
1- آفات مهم نخیلات :
- کرم میوه خوار خرما
- کنه خرما
- رنجره خرما
- شپشک سفید خرما
2- آفات و بیماریهای مهم محصولات کشاورزی عمده در استان سیستان و بلوچستان به تشخیص سازمان حفظ نباتات.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :