جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای شیلاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل به یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای شیلاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «دو طرف» نامیده خواهند شد، با توجه به تمایل به توسعه روابط، حسن همجواری دوستانه، با علم به اینکه دریای خزر یک مجموعه اکولوژیکی واحد می باشد و همچنین نظر به علاقه مندی دو طرف در حفظ، تکثیر و پرورش، بهره برداری بهینه منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر آنها و با در نظر گرفتن لزوم همکاری در امر صادرات و واردات فرآورده های ماهی در بازار جهانی، با درنظر گرفتن صید سنتی ایران و روسیه در دریای خزر و نقش اقتصادی آن برای جوامع ساحلی و اشتغال آنها و با آگاهی به اهمیت اجرای تحقیقات علمی مشترک برای حفظ، تکثیر و پرورش و بهره برداری بهینه منابع زنده دریای خزر با ابراز علاقه مندی نسبت به هماهنگی تلاشهای خود برای حفظ و بهر ه برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر آنها به منظور دایمی کردن شرایط حقوقی و اقتصادی مناسب برای فعالیت شیلاتی هر یک از دو طرف در موارد زیر به توافق رسیدند :
ماده 1- منظور از این موافقتنامه توسعه همکاریهای سودمند متقابل بین ایران و روسیه در زمینه شیلات می باشد.
ماده 2-
1- دو طرف اذعان دارند، کشورهایی که ذخایر تاسماهیان و دیگر ماهیان مهاجر در رودخانه های آنها به وجود می آید بیش از همه به چنین ذخایری علاقه مند و نسبت به آنها بیش از همه احساس مسوولیت کرده و بر این باورند که :
- صید تا سماهیان فقط در رودخانه ها و مصب آنها انجام پذیرد. صید اختصاصی تاسماهیان در سواحل ایران براساس صید سنتی توسط ایران انجام می پذیرد.
- صید اتفاقی تاسماهیان باید تا آنجا که امکان دارد به حداقل برسد.
- نگهداری تاسماهیان و دیگر ماهیان مهاجر که به صورت صید اتفاقی به هنگام فعالیت صیادی دیگر انواع ماهی صید شده اند، بر روی عرشه کشتیهای صیادی قدغی می باشد و هرگونه از این تاسماهیان و دیگر ماهیان مهاجر باید فوری به محیط آبی برگردانیده شوند.
2- دو طرف در راستای حفظ ، تکثیر و پرورش، مدیریت و نگهداری ذخایر تاسماهیان و دیگر ماهیان مهاجر در دریای خزر همکاری می نمایند.
3- دو طرف برای جلوگیری از تجارت تاسماهیان و دیگر ماهیان مهاجر که برخلاف مفاد این موافتنامه صید شده اند و همچنین فرآورده های آنها که به صورت فردی یا جمعی برابر قوانین و مقررات ملی خود اقدامات لازم را به عمل آورده و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای خود را که به چنین تجارتی اشتغال دارند مورد بازخواست و پیگرد قرار خواهند داد.
ماده 3-
1- دو طرف سیاستهای شیلاتی و فعالیتهای عملی خود را در موارد اساسی زیر هماهنگ و طرح ریزی می کنند:
- توسعه صید و صیادی در مناطق خارج از منطقه انحصاری ماهیگیری در دریای خزر.
- بهره برداری بهینه و حفظ منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر آنها در منطقه انحصاری ماهیگیری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه.
- اجرای تحقیقات شیلاتی،
- انجام خدمات متقابل در مناطق صید به منظور تدارک و تجهیز کشتیهای صیادی و حمل و نقل فرآورده های ماهی،
- همکاری متقابل در ساخت کشتیهای صیادی،
- همکاری در مورد استقرار، ایجاد کارگاههای تکثیر و پرورش و بکارگیری تکنولوژی جدید در آنها.
- توسعه پرورش ماهی در آبهای داخلی و دریایی.
- مساعدت به اتباع حقیقی و حقوقی خود در ایجاد مؤسسات مشترک.
- تبادل اطلاعات علمی بین کارشناسان و دانشمندان موسسات مربوط و نیز فراهم نمودن امکان دسترسی به این اطلاعات برای صیادان هر یک از دو طرف،
- آموزش و تربیت کارکنان،
- هماهنگی در نظارت و کنترل صید،
- تهیه توصیه های لازم در خصوص استفاده از وسایل و تکنولوژی جدید صیادی،
- هماهنگی در حفظ گونه های نادر و در حال انقراض منابع زنده و محل زیست آنها،
- تدوین و اجرای برنامه های گواهینامه ها برای فرآورده های تاسماهیان و دیگر گونه های ماهیان مهاجر،
- تعیین میزان تکثیر و رهاسازی نوزادان تاسماهیان به منظور حفظ و تکثیر و پرورش ذخایر آنها،
- هماهنگی در اسکان گونه های جدید گیاهی و جانوری توسط دو طرف در دریای خزر.
2- فهرست موارد همکاری مطروحه در بند (1) این ماده به هیچ وجه محدود نخواهد بود و در هر زمانی با توافق دو طرف می توان دیگر موارد همکاری را به آن اضافه نمود.
ماده 4-
1- دو طرف درباره صید مناطق مورد علاقه خود و همچنین اطلاعات علمی، صیادی و آماری مربوط به منابع زنده آبی تبادل اطلاعات می کنند.
2- دو طرف به تبادل کارشناس در امور شیلاتی و همچنین اطلاعات فنی صید صنعتی، تکنولوژی عمل آوری، تکثیر و پرورش، بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی و مدیریت آنها مبادرت می کنند.
3- دو طرف در مورد نظارت و کنترل و تحقیقات در خصوص ارزیابی وضعیت منابع زنده دریای خزر و پیش بینی مقدار کلی صید مجاز مبادرت می نمایند.
- دو طرف به مبادله اطلاعات و تدوین برنامه های مشترک توسعه پرورش ماهی در آبهای داخلی و دریایی می پردازند.
ماده 5-
1- دو طرف به مبادله اطلاعات در خصوص فعالیتهای خود در بازار جهانی فرآورده های ماهی از جمله خاویار تا سماهیان می پردازند و به همکاری بین افراد حقیقی و حقوقی خود در زمینه شیلات در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط مساعدت می نمایند.
2- دو طرف بر پایه منافع متقابل به منظور افزایش کیفیت خاویار تا سماهیان و هماهنگی قیمت آن در بازار جهانی برابر با قوانین ملی خود همکاری می نمایند.
3- دو طرف برابر با قوانین ملی خود ارتباطات را ترغیب و تشویق می نمایند و همکاری بر پایه حقوق مساوی و سود متقابل بین اشخاص حقیقی و حقوقی خود صرفنظر از نوع و شکل تملک در ایجاد مؤسسات مشترک به منظور حفظ و تکثیر و پرورش ذخایر ماهیان ، صید آنها، عمل آوری و همچنین بازاریابی آنها مساعدت می نمایند. علاوه بر این دو طرف طراحیهای علمی جدید و تکنولوژی تولید را در این گونه مؤسسات ترغیب و تشویق می نمایند.
ماده 6-
1- به منظور اجرای این موافقتنامه کمیسیون شیلات ایران – روسیه تأسیس می شود که از این پس «کمیسیون» نامیده خواهد شد.
2- هریک از دو طرف می تواند حداکثر (2) نماینده به کمیسیون معرفی نماید و نمایندگان می توانند در جلسات کمیسیون ، کارشناسان و مشاوران را همراه داشته باشند.
3- جلسات کمیسیون سالانه و به نوبت در ایران و روسیه برگزار می شود.
4- کمیسیون در اجلاس نخست خود مقررات و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای موافقتنامه را تصویب می نماید.
ماده 7- به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه، نمایندگی وزارت جهاد سازندگی در فدراسیون روسیه و نمایندگی کمیته ماهیگیری فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با شرایطی که بین دو طرف موافقت خواهد شد تأسیس خواهد شد.
ماده 8- دو طرف سعی خود را برای ایجاد هماهنگی در فعالیتهای کشورهای حاشیه دریای خزر در جهت حفظ منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر آنها به کار می برند.
ماده 9- هر یک از دو طرف به منظور رعایت مفاد این موافقتنامه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود تمامی اقدامات لازم را به عمل می آورد.
ماده 10-
1- این موافقتنامه از روز دریافت اطلاعیه دایر بر اتمام تشریفات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیز تأیید این موافقتنامه توسط روسیه که هر دو مورد برای قانونی شدن موافقتنامه ضروری است ، معتبر خواهد بود.
2- اعتبار این موافقتنامه پنج سال است و چنانچه هیچ یک از دو طرف موافقتنامه حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت موافقتنامه ، طرف دیگر را به صورت کتبی از فسخ آن مطلع نسازد موافقتنامه خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج هجری شمسی (هجدهم می سال یکهزار و نهصد و نود و شش میلادی) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی به امضاء رسیده و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15242
تاریخ تصویب :
1376/03/07
تاریخ ابلاغ :
1376/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :