جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 54559/ت18102هـ - 8/4/1376

وزارت آموزش و پرورش – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 722/د مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – ضوابط پرداخت فوق العاده جذب رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب نمود :

1- به رؤسا و معاونان ، سرپرستان و کمک سرپرستان شبانه روزی و سرپرستان بخش و مدیران دروس واحدهای آموزشی با توجه به دوره تحصیلی و درجه بندی مدارس که در شمول بخشنامه شماره 2355/42/2 مورخ 26/1/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نبوده اند (از فوق العاده جذب استفاده نمی کنند) (20%) و سایرین (مانند رؤسا) تا (60%) حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده جذب قابل پرداخت است.
تبصره – متصدیان پستهای فوق الذکر در صورتی که به طور تمام وقت تصدی مشاغل مذکور را در نوبت دوم عهده دار باشند از حداکثر تا (20%) حقوق و فوق العاده شغل علاوه بر ارقام مذکور برخوردار می شوند که این رقم در مورد دبیرستانهای دو نوبته نظام جدید تا (10%) دیگر قابل افزایش است.
2- فوق العاده جذب متصدیان پستهای سازمانی دفتری، مالی و خدمات هنرستانها و مدارس دو نوبتی که در نوبت دوم نیز انجام وظیفه می کنند تا (50%) حقوق و فوق العاده شغل آنان پرداخت می شود.
3- مشمولان این تصویبنامه از فوق العاده جذب موضوع تصویبنامه های شماره 21134/ت13443هـ مورخ 4/2/1374 و شماره 35849/ت14579هـ مورخ 9/11/1374 بهره مند نمی شوند.
4- ضوابط و نحوه اجرای این تصویبنامه توسط وزرات آموزش و پرورش تعیین می شود.
5- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1376 جایگزین تصویبنامه های شماره 39443/ت471هـ مورخ 12/10/1371 (به استثنای بند (3) و تبصره آن ) و شماره 20790/ت 210هـ مورخ 5/7/1372 و اصلاحات بعدی می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :