جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 58455/ت18171هـ - 4/4/1376

وزارت معادن و فلزات
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/3/1376 بنابه پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 – تصویب نمود :
کلیه وجوهی که تا پایان سال جاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی (با رعایت مفاد جزء (2) بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 کل کشور)، به منظور بازسازی یا کمک به مراکز فرهنگی، رفاهی و هنری (دولتی)، به حسابهای تعیین شده از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر دستگاههای اجرائی واریز می شود، از جمله وجوه موضوع ماده یاد شده تلقی می شوند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :