جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 58805 - 8/4/1376

وزارت امور اقتصادی و داراییوزارت بازرگانی – و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت287هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیئت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در جلسه مورخ 1/4/76 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، موضوع چگونگی نقل و انتقال حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرا به شخص ثالث و نحوه اجرای بند «ف» تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 کل کشور مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.
1- انجام معاملات مربوط به واگذاری حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرات به شخص ثالث فقط برای یکبار، در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز خواهد بود و انجام هرگونه معامله خارج از سازمان بورس جنبه قانونی ندارد.
2- دستورالعمل اجرائی مربوط به نحوه انجام معاملات مزبور و نحوه مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار بورس توسط دبیرخانه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :