جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


موضوع استفسار :
-----------------------------
با توجه به اینکه تبصره (2) ماده (22) سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/65886/قانون-تشکیل-سازمان-نظام-پزشکی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران کسانی را که از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محروم هستند از داوطلب شدن برای عضویت در ارکان نظام پزشکی محروم ساخته است و ازطرفی بند (3) از ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت بر انتخابات را از داوطلب شدن قبل از استعفا از مسؤولیتشان محروم ساخته است اعلام گردد که آیا هیأتهای اجرائی و نظارت بر انتخابات سازمانهای نظام پزشکی بدون استعفا از هیأتهای مذکور می توانند جهت عضویت در ارکان سازمان نظام پزشکی خود را داوطلب نمایند و یا اینکه جهت داوطلب شدن در ارکان سازمان مذکور باید از عضویت خود در هیأتهای اجرائی و نظارت بر انتخابات سازمانهای نظام پزشکی استعفاء دهند ؟

نظر مجلس
ماده واحده – براساس مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12/6/1374 مجلس شورای اسلامی و نظریه اداره کل قوانین مجلس و آئین نامه اجرائی انتخابات نظام پزشکی، اعضای هیأت های اجرائی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در هیأت های مدیره شوند لکن در مورد اعضای هیأت های نظارت صراحت قانونی نداشته و همانطور که در مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12/6/1374 مجلس با صراحت و تأکید آمده است مقصود مقنن از تبصره (2) ماده (22) کسانی هستند که ذاتاً و برای همیشه فاقد صلاحیت نمایندگی می باشند نه کسانی که به اقتضای سمت محرومند.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15248
تاریخ تصویب :
1376/03/18
تاریخ ابلاغ :
1376/04/18
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :