جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود به «کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی – مصوب اکتبر 1977 شورای همکاری گمرکی و اصلاحیه های 27 ژوئیه 1989 و 7 اکتبر 1995» - ملحق شود و پیوست شماره (11) کنوانسیون یادشده (موضوع همکاری در امر مبارزه ب قاچاق آثار هنری ، اشیای عتیقه و سایر میراث های فرهنگی ) را بپذیرد و اسناد آن را مبادله کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی
مقدمه :
اعضای این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاری گمرکی تهیه و تدوین شده است با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی دولتها و منافع مشروع و قانونی بازرگانی زیان آور می باشد، و نظر به اینکه با همکاری بین ادارات گمرکی مبارزه با تخلفات گمرکی می تواند مؤثرتر باشد و چنین همکاری متقابلی یکی از هدفهای کنوانسیون «ایجاد شورای همکاری گمرکی» است، به شرح زیر موافقت می نمایند:
فصل 1- تعاریف :
ماده 1- از نظر این کنوانسیون منظور از :
الف – اصصلاح «قانون امور گمرکی» عبارت از مجموع مقررات قانونی و آئین نامه ای است که توسط ادارات گمرک اداره یا اجرا شده و در بر گیرنده ورود، صدور و ترانزیت کالا می باشد.
ب – اصطلاح «تخلف گمرکی » عبارت از هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
پ – اصطلاح «تقلب گمرکی» عبارت از تخلف گمرکی است که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیاتها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیتها و محدودیتهای موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد.
ت – اصطلاح «قاچاق» عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد.
ث – اصطلاح «مالیاتها و عوارض مربوط به ورود یا صدور» عبارت است از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمام حقوق و عوارض و حق الزحمه یا هزینه های دیگری که در مورد ورود یا صدور کالا یا در رابطه با آن دریافت می شود ولی شامل حق الزحمه ها و هزینه هایی نیست که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته، می باشد.
ج – اصطلاح «شخص» به معنای شخص حقیقی وحقوقی می باشد، مگر اینکه سیاق عبارت به گونه دیگری مقرر بدارد.
چ – اصطلاح «شورا» عبارت از سازمان ایجاد شده توسط کنوانسیون «ایجاد شورای همکاری گمرکی» منعقد شده در بروکسل به تاریخ 24/9/1329 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر 1950 میلادی می باشد.
ح – اصطلاح «کمیته دایمی فنی» عبارت از کمیته دایمی فنی شورا می باشد.
خ – اصطلاح «تنفیذ» عبارت از تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد.
فصل 2- حیطه شمول کنوانسیون :
ماده 2-
1- اعضایی که توسط یک یا چند پیوست، متعهد به این کنوانسیون شده اند، موافقت می کنند که ادارات گمرک آنها با یکدیگر در زمینه پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی برابر با مفاد این کنوانسیون همکاری متقابل به عمل آورند.
2- همانطور که در بند (1) این ماده پیش بینی شده است اداره گمرکی یک عضو می تواند در هر گونه تجسس یا در رابطه با هر نوع اقدامات اداری یا قضایی که توسط اعضا اتخاذ شده است در خواست کمک های متقابل به عمل آورد. در صورتی که اداره گمرک خود مدیریت اقدامات را به عهده نداشته باشد می تواند فقط در حدود صلاحیت خود در اقدامات مزبور تقاضای کمک های متقابل بنماید. همینطور اگر اقدامات در داخل کشور در خواست شونده انجام شده باشد، کشور یادشده کمک های مورد در خواست را در حدود صلاحیت خویش در اقدامات مزبور فراهم می کند.
3- کمک های متقابلی که در بند (1) این ماده پیش بینی شده شامل در خواست دستگیری اشخاص یا دریافت عوارض، مالیات ها، هزینه ها و جریمه ها، یا سایر وجوه به نمایندگی از عضو دیگر نمی شود.
ماده 3- چنانچه عضوی تشخیص بدهد که کمک در خواستی موجب نقض حاکمیت و امنیت یا سایر منافع ملی، تضعیف منافع قانونی تجاری مؤسسات دولتی یا خصوصی وی می شود، می تواند از فراهم کردن کمک مزبور خودداری نماید و یا انجام آن را موکول به شرایط و مقررات خاصی کند.
ماده 4- چنانچه اداره گمرک عضوی در خواست کمکی کند که در صورت تقاضای سایر اعضا به طور متقابل قادر به انجام آن نیست، باید این امر را در در خواست خود قید کند. انجام چنین در خواستی منوط به صلاحدید عضوی است که از وی تقاضای همکاری شده است.
فصل 3- روشهای کلی همکاری :
ماده 5-
1- هرگونه خبر، سند یا اطلاعات دیگری که در اجرای این کنوانسیون مخابره یا دریافت می شود:
الف – فقط باید برای مقاصد تعیین شده در این کنوانسیون ، از جمله استفاده در اقدامهای اداری یا قضایی و با رعایت شرایطی که احتمالاً توسط ادارات گمرک مقرر می شود، مورد استفاده قرار گیرد.
ب – در کشور دریافت کننده باید به همان ترتیبی که در آن کشور از اطلاعیه ها، سندها و سایر اطلاعات مشابه بدست آمده در قلمرو خود حفاظت و نگهداری می کند، از اطلاعات رسیده حفاظت و نگهداری کند.
2- این گونه خبرها، اسناد و سایر اطلاعات تنها با موافقت کتبی اداره گمرک تهیه کننده آنها و با رعایت شرایط مقرر شده توسط اداره مزبور و مفاد جزء (ب) بند (1) این ماده می تواند برای مقاصد دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 6-
1- ارتباطات بین اعضا که در این کنوانسیون پیش بینی شده به طور مستقیم بین ادارات گمرکی انجام خواهد گرفت. ادارات گمرک اعضا، دوایر یا مأموران مسؤول برای این گونه ارتباطات را تعیین کرده و نام و نشانی ایشان را به دبیر کل شورا اطلاع خواهند داد. دبیر کل شورا اطلاع خواهند داد. دبیر کل اطلاعات مزبور را به سایر اعضا ابلاغ خواهد کرد.
2- اداره گمرک عضو در خواست شونده با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود باید تمام اقدامات لازم را برای انجام در خواست همکاری انجام دهد.
3- اداره گمرک عضو در خواست شونده باید در کوتاه ترین زمان ممکن به در خواست همکاری پاسخ بدهد.
ماده 7-
1- درخواستهای همکاری که به موجب این کنوانسیون به عمل می آید، باید به طور معمول به صورت کتبی بوده و شامل اطلاعات ضروری و اسنادی باشد که مفید و سودمند به نظر می رسد.
2- متن در خواستهای کتبی باید به زبان مورد قبول اعضای مربوط نوشته شود. هرگونه سند پیوست چنین در خواستهایی ، در صورت لزوم باید به زبان مورد قبول اعضا ترجمه شود.
3- اعضا باید در خواست همکاری و اسناد پیوست آن را در همه موارد به زبانهای انگلیسی یا فرانسوی یا به همراه ترجمه آن به انگلیسی یا فرانسوی بپذیرند.
4- هنگامی که به دلایلی، به ویژه فوریت، در خواست همکاری به صورت کتبی نباشد، عضو در خواست شونده می تواند در خواست تاییدیه کتبی کند.
ماده 8- هر نوع هزینه ای که به موجب این کنوانسیون بابت شهود و کارشناسان می شود به عهده عضو در خواست کننده می باشد. اعضا از کلیه دعاوی بازپرداخت هرگونه مخارج دیگری که در اجرای این کنوانسیون متحمل می شوند صرفنظر می کنند.
فصل 4- مقررات متفرقه :
ماده 9- به منظور پیشبرد هدفهای کلی این کنوانسیون شورا و ادارات گمرک اعضا مقرراتی وضع و تدوین خواهند کرد که به موجب آن دوایر مسؤول پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی با یکدیگر در ارتباط مستقیم و مشخص باشند.
ماده 10- از نظر این کنوانسیون پیوست یا پیوست هایی که یک عضو نسبتبه آن متعهد شده جزو جدا نشدنی کنوانسیون به شمار می رود و در مورد عضو مزبور هر نوع استناد به این کنوانسیون شامل استناد به پیوست یا پیوستهای مزبور خواهد بود.
ماده 11- مفاد این کنوانسیون مانع کمکهای دو جانبه گسترده تری که برخی از اعضا ارایه می کنند یا در آینده ممکن اس ارایه کنند نخواهد شد.
فصل 5- نقش شورا و کمیته دایمی فنی :
ماده 12-
1- طبق مفاد این کنوانسیون شورا مسؤول اجرا و توسعه این کنوانسیون می باشد.
2- بدین منظور کمیته دایمی فنی با نظارت شورا و برابر دستورالعمل های آن انجام وظایف مشروح زیر را به عهده خواهد داشت:
الف – ارایه پیشنهادهای اصلاحی کنوانسیون به شورا در موارد ضروری.
ب – اظهار نظر درباره تفسیر مفاد این کنوانسیون.
پ – تأمین ارتباطات با سایر سازمانهای ذینفع بین المللی، به ویژه با ارگانهای صلاحیتدار سازمان ملل متحد، یونسکو و پلیس جنایی" href="/tags/17972/سازمان-بین-المللی-پلیس-جنایی/" class="link">سازمان بین المللی پلیس جنایی (انترپل) در امر مبارزه با داد وستد غیر مجاز مواد مخدر و روانگردان و داد و ستد غیر مجاز آثار هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی .
ت – انجام هر گونه اقدامی که احتمالاً به پیشبرد هدفهای کل کنوانسیون ، به ویژه مطالعه روشهای تازه و آئین نامه های تسهیل کننده پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و تشکیل اجلاسیه ها و غیره کمک کند.
ث – انجام وظایفی که شورا ممکن است در رابطه با مفاد این کنوانسیون مقرر نماید.
ماده 13- از نظر رأی گیری در شورا و کمیته دایمی فنی هر پیوستی به منزله یک کنوانسیون مستقل و جداگانه تلقی خواهد شد.
فصل 6- مقررات نهایی :
ماده 14- هر اختلافی که درباره تفسیر این کنوانسیون یا اجرای آن بین دو یا چند عضو به وجود آید از راه مذاکره مستقیم آنها حل و فصل خواهد شد.
ماده 15-
1- هر کشور عضو شورا و هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا موسسات تخصصی آن می تواند از راههای زیر عضو کنوانسیون بشود :
الف – با امضای آن بدون قید تنفیذ،
ب – با تقدیم سند تنفیذ پس از امضای آن با قید تنفیذ یا
پ – با الحاق به آن.
2- این کنوانسیون تا تاریخ 9/4/1357 هجری شمسی برابر با سی ام ژوئن 1978 در مقرر شورا در بروکسل، برای امضای دولتهای اشاره شده در بند (1) این ماده مفتوح است و بعد از این تاریخ برای پیوستن آنان مفتوح خواهد بود.
3- هر یک از دولتهای اشاره شده در بند (1) این ماده باید در هنگام امضاء تنفیذ یا الحاق به این کنوانسیون، با توجه به اینکه پذیرش حداقل یک پیوست ضروری است پیوست یا پیوستهایی را که می پذیرد مشخص کند. دولت یادشده می تواند بعد از آن به دبیر کل شورا اطلاع دهد که یک یا چند پیوست دیگر را می پذیرد.
4- اسناد الحاق یا تنفیذ باید به دبیرکل شورا سپرده شود.
5- اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی می توانند به اتفاق کلیه دولت های عضو خود یا هر زمان پس از اینکه کلیه دولت های عضو آنان، عضو این کنوانسیون شده باشند نیز طبق مفاد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، عضو این کنوانسیون بشوند. به هر حال چنین اتحادیه هایی حق رأی ندارند.
ماده 16-
1- این کنوانسیون سه ماه پس از اینکه پنج دولت اشاره شده در بند (1) ماده (15) بالا، آنرا بدون قید تنفیذ امضا نمودند و یا سند تنفیذ یا الحاق خود را سپردند لازم الاجرا می شود.
2- این کنوانسیون پس از اینکه پنج دولت، بدون قید تنفیذ آن را امضا کرده یا اسناد تصویب یا الحاق خود را سپرده باشند نسبت به هر عضوی که این کنوانسیون را بدون قید تنفیذ امضا بکند یا آن را تنفیذ نماید و یا بدان ملحق شود پس از سه ماه بعد از اینکه عضو یادشده بدون قید تنفیذ آن را امضا نموده و یا سند تنفیذ یا الحاق خود را سپرده باشد، لازم الاجرا می شود.
3- هر یک از پیوستهای این کنوانسیون سه ماه پس از اینکه دو دولت، پیوست یادشده را پذیرفتند لازم الاجرا می شود. نسبت به هر عضوی که پیوستی را پس از آنکه دو دولت آن را پذیرفته اند بپذیرد، پیوست یادشده سه ماه پس از آنکه عضو یادشده پذیرش خود را اعلام کرده باشد، لازم الاجرا می شود. به هر حال پیش از آنکه این کنوانسیون درباره عضو مزبور به اجرا در آید، هیچ پیوستی در مورد عضو یادشده لازم الاجرا نمی شود.
ماده 17-
1- هر دولتی می تواند در موقع امضا بدون قید تنفیذ، یا هنگام سپردن سند تنفیذ یا الحاق خود یا هر زمانی پس از آن با ارایه اطلاعیه به دبیر کل شورا اعلام نماید که این کنوانسیون تمام یا بخشی از سرزمین هایی را که روابط بین المللی آنها تحت مسؤولیت آن قرار دارد در بر می گیرد. این اطلاعیه سه ماه پس از تاریخ رسیدن به دبیر کل شورا نافذ می شود. به هر حال این کنوانسیون نمی تواند پیش از اینکه نسبت به دولت ذینفع لازم الاجرا شده باشد، در مورد سرزمین های یادشده در اطلاعیه قابل اجرا شود.
2- هر دولتی که در اجرای بند (1) این ماده اعلام کرده باشد که این کنوانسیون سرزمینی را که روابط بین المللی آن تحت مسؤولیت وی قرار دارد، در بر می گیرد می تواند برابر مقررات پیش بینی شده در ماده (19) این کنوانسیون به دبیرکل شورا اطلاع دهد که دیگر سرزمین مورد بحث کنوانسیون را اجرا نخواهد کرد.
ماده 18- در ارتباط با عضو این گونه تلقی خواهد شد که به این کنوانسیون ملحق شده یا کلیه مقررات مندرج در کنوانسیون یا پیوست های آن را پذیرفته است، مگر اینکه در هنگام الحاق به کنوانسیون یا پذیرش یک پیوست بطور جداگانه یا در هر زمان دیگر پس از آن، هرگونه حق شرط هائی را در مورد مقرراتی که نمی تواند بپذیرد، به دبیر کل شورا اطلاع داده باشد. هر عضو تقبل خواهد نمود که بطور ادواری مقرراتی را که نسبت به آنها حق شرط قائل شده است، بررسی کرده و در صورت انصراف از حق شرط ها مراتب را به دبیر کل شورا اطلاع دهد.
ماده 19-
1- این کنوانسیون برای مدت نامحدودی منعقد شده است ولی هر عضوی می تواند هر زمانی پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به موجب ماده (16) این کنوانسیون نسبت به فسخ عضویت در آن اقدام نماید.
2- فسخ عضویت به وسیله سپردن سند کتبی به دبیر کل شورا اعلام می شود.
3- فسخ عضویت شش ماه پس از رسیدن سند فسخ به دبیر کل شورا نافذ می شود.
4- مفاد بندهای (2) و (3) این ماده در مورد پیوستهای این کنوانسیون نیز اعمال می گردد. هر عضو می تواند در هر زمان پس از لازم الاجرا شدن آنها به موجب ماده (16) این کنوانسیون انصراف خود را از پذیرش یک یا چند پیوست اعلام دارد. عضوی که انصراف خود را از پذیرش همه پیوستها اعلام دارد، به منزله این است که عضویت خود در کنوانسیون را فسخ کرده است.
5- هر عضو که عضویت این کنوانسیون را فسخ نموده یا انصراف خود را از پذیرش یک یا چند پیوست آن اعلام بدارد، تا زمانی که اخبار ، اسناد یا سایر اطلاعاتی را که در اجرای این کنوانسیون فراهم آمده است در اختیار دارد نسبت به تعهد خود در مورد مفاد ماده (5) این کنوانسیون باقی خواهد ماند.
ماده 20-
1- شورا می تواند اطلاحاتی را در مورد کنوانسیون توصیه کند.
2- متن هر اصلاحیه ای که بدین ترتیب توصیه می شود توسط دبیر کل شورا به کلیه اعضای این کنوانسیون و سایر دولتهای امضاء کننده کنوانسیون و دولتهای عضو شورا که عضو این کنوانسیون نیستند ابلاغ می شود.
3- هر اصلاحیه پیشنهادی که برابر بند پیشین ابلاغ می شود، پس از سه ماه از تاریخ پایان یک دوره دو ساله از تاریخ ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی که در طول آن هیچ اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی یادشده توسط دولتهای عضو به دبیر کل شورا ارایه نشده باشد درباره همه اعضاء لازم الاجرا می باشد.
4- اگر پیش از پایان دوره دو ساله یادشده در بند (3) این ماده توسط یکی از اعضای این کنوانسیون اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی به دبیر کل شورا ارایه شده باشد، این اصلاحیه پذیرفته نشده و بدون اثر تلقی می شود.
ماده 21-
1- هر عضوی که این کنوانسیون را تنفیذ نموده یا بدان ملحق می شود به منزله این است که کلیه اصلاحیه های مربوط را که در تاریخ تسلیم سند تنفیذ یا الحاق آن عضو لازم الاجرا شده پذیرفته است.
2- هر عضوی که پیوستی را می پذیرد به منزله این است که همه اصلاحیه های آن پیوست را که در تاریخ ارایه پذیرش آن عضو به دبیر کل شورا لازم الاجرا شده پذیرفته است.
ماده 22- دبیر کل شورا مراتب زیر را به آگاهی اعضای این کنوانسیون ، سایر دولتهای امضا کننده آن ، آن دسته از دولتهای عضو شورا که عضو این کنوانسیون نیستند و دبیر کل سازمان ملل متحد می رساند :
الف – امضاها، تنفیذها، الحاق ها و اطلاعیه ها به موجب ماده (15) این کنوانسیون ،
ب – تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و هر یک از پیوست های برابر ماده (16).
پ – اطلاعیه های دریافت شده برابر ماده (17).
ت – فسخ عضویت برابر ماده (19).
ث – اصلاحیه های پذیرفته شده برابر ماده (20) و تاریخ لازم الاجرا شدن آن.
ماده 23- این کنوانسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن ، برابر ماده (102) منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
بنا به مراتب بالا امضا کنندگان زیر که دارای اختیارات لازم می باشند این کنوانسیون را امضا کرده اند.
این کنوانسیون به تاریخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و شش هجری شمسی برابر با نهم ژوئن سال یکهزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادی در نایروبی به زبان های انگلیسی و فرانسوی در یک نسخه اصلی که نزد دبیر کل شورا سپرده خواهد شد تنظیم شد و هر دو متن بطور مساوی معتبر است. دبیر کل شورا نسخه های گواهی شده این کنوانسیون را برای کلیه دولتهای عضو یادشده در بند (1) ماده (15) این کنوانسیون ارسال خواهد کرد.
پیوست شماره 11
کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی
1- مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می شود که به دلایل مذهبی یا غیر مذهبی دارای اهمیت باستان شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی ، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده (1) کنوانسیون یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (پاریس 23/8/1349 هجری شمسی برابر با 14 نوامبر 1970) تلقی می شود البته در حدی که این اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی موضوع قاچاق واقع شوند. این مقررات مانع اعمال اقدامات جاری در سطح داخلی در امر همکاری با بخش های داخلی برای حمایت از اموال فرهنگی نیست و در زمینه گمرکی، اجرای مقررات کنوانسیون یونسکو توسط اعضای کنوانسیون مزبور را که پیوست حاضر را پذیرفته اند تکمیل می کند.
2- مقررات پیوست حاضر در مورد قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی در صورت اقتضا و در حدی که ادارات گمرک در این باره صالح می باشند نسبت به عملیات مالی مرتبط با قاچاق اعمال می شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک به ابتکار خود آنها
3- ادارات گمرک اعضا به ابتکار خود و بدون تأخیر هر نوع اطلاعاتی را که در موارد زیر در اختیار دارند به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارایه می دهند.
الف – عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی را بدهند یا عملیاتی که تصور می رود موجب قاچاق مزبور بشود.
ب – افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده اند در حدی که قوانین داخلی اجازه تبادل اطلاعات مربوط به افراد مزبور را می دهد و افراد مظنونی که در عملیات یادشده در بند (الف) اشتغال دارند همچنین وسایط نقلیه ، کشتی ها، هواپیماها و سایر وسایل حمل و نقل بکار گرفته شده یا مظنون به کارگرفته شدن در این گونه عملیات.
پ – وسایل یا روشهای جدید به کار رفته برای قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی .
کمک در امر نظارت بنا به در خواست
4- بنا به در خواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر در حدود صلاحیت و توانایی خود نظارت ویژه ای را در مدت زمان معین در موارد زیر اعمال کرده و گزارشی در مورد آن به اداره گمرک عضو در خواست کننده ارایه می کند :
الف – در مورد جابجایی ها به ویژه به هنگام ورود و خروج از قلمرو خود در رابطه با برخی اشخاصی که دلایلی در دست است که می توان تصور کرد که به طور حرفه ای یا بطور عادت به قاچاق اشیای هنری و عتیقه یا سایر اموال فرهنگی در قلمرو عضو در خواست کننده می پردازند.
ب – در مورد نقل و انتقالات اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی که از طرف اداره گمرک عضو در خواست کننده به عنوان موجد داد و ستد غیر مجاز با اهمیت از سرزمین آن عضو گزارش شده است.
پ – در مورد برخی وسایط نقلیه، کشتی ها، هواپیماها یا سایر وسایل حمل و نقل که در مورد آنها دلایلی در دست است که می تواند تصور کرد برای قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی از قلمرو عضو در خواست کننده بکار گرفته شده است.
انجام تحقیقات بنا به در خواست و از جانب عضو دیگر
5- بنا به در خواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای دریافت ادله در مورد قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو در خواست کننده می کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا کارشناسان ، را جمع آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد و سایر ادله را به اداره گمرک عضو در خواست کننده ارایه می دهد.
اقدام مأموران گمرک یک عضو در قلمرو عضو دیگر
6- هرگاه ارایه مدرک صرفاً بصورت اظهار نامه کتبی کافی به مقصود نباشد بنا به در خواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر به مأموران خود در حد امکانات اجازه می دهد در دیوانها یا دادگاههای واقع در قلمرو عضو در خواست کننده به عنوان شاهد یا کارشناس برای دعوای مربوط به قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی حاضر شوند. در خواست حضور در دادگاه به ویژه تصریح می کند که موضوع به چه دعوایی مربوط است و مأمور گمرک به چه عنوانی در دادگاه حاضر می شود. اداره گمرک عضوی که در خواست را می پذیرد در اجازه حضور، حدودی که مأموران آن عضو باید در ارایه ادله رعایت کنند، بیان می کند.
7- بنابه در خواست کتبی اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر وقتی صلاح تشخیص دهد در حدود صلاحیت و امکانات خود به مأموران اداره گمرک متقاضی اجازه می دهد که در قلمرو عضو در خواست کننده در رابطه با تحقیقات یا گزارش رسمی مربوط به قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی مربوط به عضو در خواست کننده حضور بهمرسانند.
8- هرگاه هر دو عضو صلاح تشخیص دهند و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو آنها مأموران اداره گمرک یک عضو بنابه در خواست عضو دیگر در تحقیقات انجام گرفته در قلمرو عضو دیگر شرکت می کنند.
تمرکز اطلاعات
9- ادارات گمرک اعضا اطلاعاتی که از این پس مشخص شده را در حدی که دارای نفعی در مقیاس بین المللی باشد در اختیار دبیر کل شورا قرار می دهند.
10- دبیر کل شورای یک فهرست راهنمای مرکزی اطلاعات فراهم شده از اعضا را تأسیس و به روز نگه می دارد وداده های مندرج در آن را برای تهیه خلاصه ها و بررسی هایی با گرایشهای دوباره مطرح شدن و جدید در زمینه قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی مورد بهره برداری قرار می دهد. وی به طور ادواری اقدام به مرور فهرست راهنما برای حذف اطلاعاتی که به گمان او دیگر سودی ندارد و یا منسوخ شده ، می کند.
11- ادارات گمرک اعضا بنا به در خواست دبیر کل شورا و با رعایت سایر مفاد کنوانسیون و پیوست حاضر اطلاعات تکمیلی را که احتمالاً برای تهیه خلاصه ها و بررسی های یادشده در بند (10) پیوست حاضر لازم باشد، در اختیار دبیر کل شورا قرار می دهند.
12- دبیر کل شورا اطلاعات ویژه مندرج در فهرست راهنمای مرکزی را در حدی که انتشار آنها را سودمند تشخیص دهد همچنین خلاصه ها و بررسی های یادشده در بند (10) پیوست حاضر را به دوایر و مأموران انتصابی ادارات گمرک اعضا ارایه می دهد.
13- جز در صورتی که خلاف آن از سوی عضو در اختیار قرار دهنده اطلاعات مقرر شده باشد، دبیر کل شورا اطلاعات مندرج در فهرست راهنمای مرکزی مربوط به قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی را در حدی که انتقال غیر مجاز مالکیت صورت گرفته باشد و دادن این اطلاعات را سودمند تشخیص دهد در اختیار یونسکو، پلیس جنایی" href="/tags/17972/سازمان-بین-المللی-پلیس-جنایی/" class="link">سازمان بین المللی پلیس جنایی (انترپل) قرار می دهد. همچنین خلاصه ها و بررسی هایی را که در این زمینه در اجرای بند (10) پیوست حاضر انجام داده است به آگاهی آنها می رساند.
14- دبیر کل شورا بنا به درخواست طرف متعاهدی که پیوست حاضر را پذیرفته است هر نوع اطلاعات دیگری را که در خصوص تمرکز اطلاعات پیش بینی شده در این پیوست در اختیار دارد، در اختیار وی قرار می دهد.
قسمت اول فهرست راهنمای مرکزی : اشخاص
15- اعلامیه های صادره به موجب این بخش از فهرست راهنمای مرکزی، اطلاعات مربوط به امور زیر را فراهم خواهد نمود:
الف – اشخاصی که به طور قطعی به دلیل ارتکاب قاچاق محکوم شده اند،
ب – در صورت اقتضا افراد مظنون به ارتکاب قاچاق یا دستگیر شده در حین ارتکاب جرم در قلمرو عضو اعلام کننده، حتی اگر پیگرد قانونی تکمیل نشده باشد.
بدیهی است هنگامی که اعضا از اعلام نام و مشخصات افراد مورد بحث به دلیل منع قوانین داخلی خودداری می کنند با وجود این باید در اعلامیه ای تعداد هر چه بیشتر عناصر یادشده در این بخش از فهرست راهنمای مرکزی را درج نمایند.
16- اطلاعاتی که باید داده شود در حد امکان شامل موارد زیر خواهد بود :
الف- نام خانوادگی
ب – نام
پ – در صورت لزوم نام دوران دوشیزگی
ت – لقب و کنیه
ث – شغل
ج – نشانی (فعلی)
چ – تاریخی و محل تولد
ح – تابعیت
خ – کشور محل اقامت و کشورهای که شخص در (12) ماه گذشته از آنها بازدید داشته است.
د – نوع و شماره شناسنامه به همراه تاریخ و کشور محل صدور
ذ – مشخصات بدنی :
1- جنسیت
2- قد
3- وزن
4- جثه
5- مو
6- چشم
7- چهره
8- علایم مشخصه یا ویژه
ر – توصیف مختصر و موجز تخلف (از جمله نوع و مبدا کالاهای موضوع تخلف و اینکه آیا انتقال غیر مجاز مالکیت وجود داشته یا خیر ) و اوضاع و احوالی که منجر به کشف تخلف شده است.
ز – نوع و میزان مجازات ها و یا حکم صادر شده .
ژ – سایر ملاحظات ، از جمله زبان های تکلم شده و (در صورت وجود) محکومیتهای قبلی ثبت شده.
س – عضوی که اطلاعات را می دهد (از جمله شماره بازگشتی).
17- به عنوان یک قاعده کلی دبیر کل شورا اطلاعات مربوط به بخش اول فهرست راهنمای مرکزی را لااقل در اختیار کشورهایی که ذینفع تبعه آن بوده و در آنجا اقامت دارد و کشورهایی که در مدت (12) ماه آخر از آنها بازدید داشته است قرار می دهد.
قسمت دوم فهرست راهنمای مرکزی : روشها
18- اعلامیه هایی که به موجب این بخش از فهرست راهنمای مرکزی صادر گردد باید اطلاعات مربوط به روشهای قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی از جمله راههای اختفا در همه مواردی را که دارای منافع مهم بین المللی می باشد فراهم آورند. اعضا تمامی موارد کاربرد هر روش شناخته شده قاچاق، همچنین روشهای نوین و غیر معمول یا احتمالی را به طوری که بتوان گرایش های جاری را در این زمینه کشف کرد، گزارش خواهند نمود.
19- اطلاعاتی که باید فراهم شود در حدامکان به قرار زیر است :
الف – توصیف روشهای قاچاق و در صورت امکان توصیف وسیله حمل و نقل به کار گرفته شده ساخت ، مدل ، شماره ثبت اگر موضوع مربوط باشد به وسیله حمل ونقل زمینی، نوع کشتی و مانند آن) و در صورت اقتضا فراهم آوردن اطلاعات مندرج در گواهینامه یا پلاک تاییدیه کانتینرها یا وسایط نقلیه که شرایط فنی آنها به موجب یک کنوانسیون بین المللی به تصویب رسیده است. همچنین اطلاعات مربوط به هر نوع دستکاری مهر و مومها، قفلها، وسایل مربوط به ممهور کردن یا سایر قسمت های کانتینرها یا وسایط نقلیه.
ب – در صورت لزوم توصیف محل اختفا از جمله در صورت امکان تصویر یا کروکی،
پ – توصیف کالاهای مورد بحث،
ت – سایر ملاحظات از جمله ذکر اوضاع و احوالی که منجر به کشف قاچاق، شده است.
ث – عضوی که اطلاعات را می دهد (از جمله شماره بازگشتی).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15252
تاریخ تصویب :
1376/03/20
تاریخ ابلاغ :
1376/04/23
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :