جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 57849/ت17898هـ - 28/3/1376

وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1376 بنا به پیشنهاد شماره 14512/100 مورخ 26/12/1375 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (7) قانون چگونگی اداره ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران – مصوب 1375 – تصویب نمود :
میزان و شرایط تعرفه کارمزد ضمانتنامه عام صادرات به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :