جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 57649/ت18221 هـ - 16/4/1376

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1376 بنا به پیشنهاد شماره 5629/1 مورخ 25/3/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب 1363 – و تبصره ماده (34) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده تصویب نمود :
سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویبنامه به اختصار سازمان نامیده می شود مجاز است مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (000/000/700/6) ریال وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت کند، در سال 1376 به شرح زیر رأساً هزینه نماید:
الف : در آمد
مبلغ 000/000/4 ریال 1- پیش مانده وصولی حق التولیه در حساب (21) خزانه در پایان سال 1375
مبلغ 000/000/1 ریال 2- پیش بینی مانده وصولی حق النظاره در حساب (23) خزانه در پایان سال 1375
مبلغ 000/000/4 ریال 3- پیش بینی مانده وصولی وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در حساب (25) خزانه در پایان سال 1375
مبلغ000/000/10ریال 4- پیش بینی مانده وصولی وجوه حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی (تفکیک نشده) در حساب (91062) بانک ملی شعبه دولتی در پایان سال 1375
مبلغ 000/000/1ریال 5- برآورد برگشتی از اعتبارات حواله شده به واحدهای استانی و شهرستانی
مبلغ 000/000/950/2 ریال 6- پیش بینی وصولی حق التوالیه در سال 1376
مبلغ 000/000/950 ریال 7- پیش بینی وصولی حق النظاره در سال 1376
مبلغ 000/000/780/2 ریال 8- پیش بینی وصولی وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال 1376 از نذورات مطلقه
000/000/700/6 ریال جمع (شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال)
ب – هزینه
مبلغ 000/000/580/1 ریال 1- تبلیغ و نشر معارف اسلامی
مبلغ 000/000/660/4 ریال 2- حفظ عین و منافع و احیای موقوفات و شناسایی آنها
مبلغ 000/000/300 ریال 3- حق الزحمه یا پاداش هیأتهای امنای اماکن مذهبی اسلامی
مبلغ 000/000/160 ریال 4- حق الزحمه هیأت امناء و حق النظاره نظار موقوفات
000/000/700/6ریال جمع (شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال)
تبصره 1- چنانچه میزان وصولی در آمد بیش از در آمد پیش بینی شده در قسمت (الف) این تصویبنامه باشد، سازمان می تواند متمم بودجه را تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت اجراء کند.
تبصره 2- تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع بند «1» قسمت «ب» این تصویبنامه ) شامل فعالیتهایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعائر اسلامی و آموزش قرآن مجید انجام می شود مانند چاپ و اهدای قرآن کریم، کتب و نشریات دیگر، تشکیل کلاسهای آموزش و برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات ، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی، اعزام مبلغ مذهبی به مناطق محروم کشور و تکمیل چاپخانه بزرگ قرآن کریم در شهرستان قم و غیره.
تبصره 3- حفظ عین، منافع و احیای موقوفات (موضوع بند «2) قسمت «ب» این تصویبنامه ) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمران ، تعمیر و احیای رقبات موقوفات، به ویژه اجرای ماده واحده قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل، امکانات و ساختمان، برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استانها، شهرستانها و مرکز و پرداخت اجرت و مزایای کارکنان غیر رسمی (موضوع قسمت آخر تبصره (3) تصویبنامه شماره 71976/ت496 مورخ 25/6/1366 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بیمه است.
تبصره 4- سازمان می تواند از محل اعتبار ردیفهای (3) و (4) قسمت «ب» این تصویبنامه :
الف – از محل اعتبار ردیف (3) حق الزحمه یا پاداش مقرر امین و هر یک از اعضای هیأت امنای اماکن مذهبی اسلامی را با رعایت ماده (8) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر مقررات پرداخت کند.
ب – از محل اعتبار ردیف (4) حق الزحمه هیأت امناء و حق النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وتبصره (2) آن و ماده (19) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون یادشده حسب مورد پرداخت کند.
تبصره 5- فعالیتهای پیش بینی شده در تبصره های (2) ، (3) و (4) این تصویبنامه با توجه به ضرورت و اولویت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.
تشخیص ضرورت و اولویت هزینه های موضوع تبصره های فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و با اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
تبصره 6- تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد تبصره های (2) ، (3) و (4) این تصویبنامه با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
تبصره 7- مانده در آمد سازمان در پایان سال به در آمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :