جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 59513/ت18213هـ 16/4/1376

وزارت دادگستری – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1376 بنا به پیشنهاد شماره 1505/د مورخ 19/3/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – تصویب نمود:
1- فوق العاده جذب مستخدمان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شرح زیر تعیین می شود :
الف : مدیران کل استانها تا 100% حقوق و فوق العاده شغل.
ب : رؤسای زندانها و مدیران کانونهای اصلاح و تربیت تا 90% حقوق و فوق العاده شغل.
پ: سایر مدیران تا حداکثر 80% حقوق و فوق العاده شغل.
ت – متصدیان مشاغل اصلی و مشاغلی که در ارتباط مستقیم با زندانیان هستند تا حداکثر 60% حقوق و فوق العاده شغل.
ث : متصدیان سایر مشاغل تا حداکثر 50% حقوق و فوق العاده شغل.
2- تشخیص مشاغل موضوع بند (1) این تصویبنامه بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :