جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10778-4/12/1360
شماره 124330 11/11/1360
وزارت بازرگانی

ماده واحده - ماده 12اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی بشرح زیر اصلاح میگردد0
ماده 12 : هییت مدیره از پنج نفر عضو تشکیل میگردد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب میشوند0
قانون فوق مشتمل بر ماده ودحده در جلسه روز یکشنبه بیستم دیماه یکهزار و سیصدو شصت بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10778
تاریخ تصویب :
1360/10/20
تاریخ ابلاغ :
1360/12/04
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :