جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 60859/ت18377هـ - 11/5/1376

وزارت مسکن و شهر سازی
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایشهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 56547/ت18086هـ مورخ 17/3/1376 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است، برای اجرا ابلاغ می شود :
الف – دریافت فرم ثبت خدمت و خرید کالا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تکمیل آن و دریافت شماره هشت رقمی ثبت سفارش.
ب – تخصیص ارز و صدور فیش رایانه ای.
ج – پرداخت هم ارز ریالی به بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (ملی حسابهای دولیت) و افتتاح اعتبار اسنادی کلی در همان بانک.
د – بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی (واحد ارزی) موظف به ابلاغ سریع اعتبارات اسنادی با ارایه پروفرم از طریق وزارت مسکن و شهرسازی با امضای مجاز و بیمه نامه تمام خطر از محل اعتبار اسنادی کلی یاد شده می باشد.
هـ – اعتبارات اسنادی افتتاح شده از محل (ثبت خدمت و خریدکالا) فوق توسط بانک ملی ایران می بایست از طریق بانکهای تعیین شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی ابلاغ یا قابل معامله باشد.
و – وزارت صنایع مکلف است مجوزهای ورود کالاهای خریداری شده قبل یا بعد از افتتاح هر اعتبار اسنادی را ظرف 48 ساعت صادر نماید.
ز – وزارت بازرگانی (معاونت بازرگانی خارجی ) مکلف است پرونده (ثبت سفارش) هر اعتبار اسنادی را ذیل همان شماره هشت رقمی اولیه ظرف 48 ساعت صادر نماید.
ح – گمرک ایران موظف است به تمام گمرکات مبادی ورودی ، مراتب حمل یکسره نمودن کالاهای پروژه یادشده را با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی (با امضای مجاز) اعلام و کالا را همراه با مأمور بدرقه به محل پروژه حمل نماید. مراحل کارشناسی توسط نماینده معرفی شده گمرک ایران در همان محل انجام شود.
کلیه حقوق و عوارض گمرکی ظرف یک ماه از تاریخ ترخیص، به گمرک ایران پرداخت خواهد شد.
ط – نماینده گمرک ایران موظف به صدور برگ سبز گمرکی و ترخیص هر محموله از طریق یکی از گمرکات تهران (شهریار، غرب، ایرتاکسی) می باشد.
ی – شرکت انبارهای عمومی (مستقر در گمرکات) موظف به صدور قبوض انبار و ترخیصیه هر محموله، در همان روز وصول (قبل یا بعد از ساعت اداری ) می باشد.
ک – پس از ترخیص هر محموله، مراحل اداری و دریافت مجوزها و تسویه ارزی آن ظرف یک ماه انجام و به گمرکات و بانک گشایش کننده اعتبار تحویل می شود.
تبصره – اداره سیاستها و مقررات ارزی باید مراتب بلامانع بودن تمدید اعتبار اسنادی یادشده و همچنین حمل قبل از ثبت سفارش را قبلاً با بانک گشایش کننده اعتبار ابلاغ نماید و چنانچه میزان کریه حمل از سی درصد (30%) مبلغ FOB اعتبار اسنادی تجاوز نماید، پرداخت آن بلامانع است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
ماده واحده – در کلیه موارد که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.
تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم منصوب نماید.
تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد.
تبصره – تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :