جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده واحده – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیانی که حداقل یک سال بطور مستمر عضو رده های مقاومت بوده یا بیش از سه ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند و همچنان به صورت بسیجی فعال و ویژه ادامه خدمت می دهند، نسبت به تأسیس صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره بسیجیان – که از این پس صندوق نامیده می شود – اقدام کند.
تبصره 1- بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند می توانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادله دو برابر مبلغ یادشده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوق به بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کند.
تبصره 2- اعتبار سهم دولت، همه ساله بعنوان کمک در بودجه کل کشور پادار و پس از پرداخت در وجه صندوق به حساب هزینه قطعی منظور می شود. صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هر سال را به سال بعد منتقل کرده و طبق مقررات مورد عمل به مصرف برساند.
تبصره 3- اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هرگونه اصلاح و تغییر در آن، همچنین آئین نامه های اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تائید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع :
قانون
شماره انتشار :
15281
تاریخ تصویب :
1376/04/29
تاریخ ابلاغ :
1376/05/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :