جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 62191/ت18429ک - 11/5/1376

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 30/4/1376 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت30هـ مورخ 13/2/1373) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم را به شرح زیر تصویب نمودند :

به هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم که از این پس به اختصار«سازمان» نامیده می شود، اجازه داده می شود براساس بودجه مصوب سال 1376 سازمان، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینه ها با رعایت آئین نامه های مصوب و مفاد تبصره های زیر اقدام نماید:
تبصره 1- سازمان مکلف است براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که از این پس به اختصار «شورای عالی» نامیده می شود در مورد صورتهای مالی سالهای 1374 و 1375 بودجه سال 1377 خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه – مصوب شورایعالی – تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید. سازمان موظف است بودجه سال 1377 شرکتهای تابعه خود را پس از تائید مجمع عمومی شرکتهای مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکتهای وابسته و سهم سود ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره 2- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد :
1- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر ذی ربط و تأیید مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره، مشروط برآن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سر فصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی ، حداکثر تا میزان بیست درصد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تأیید دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد نیز در قالب بودجه اصلاحی، مجاز خواهد بود.
تبصره 3- افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت بودجه سال 1376 سازمان، حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد در اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت سال 1376 سازمان در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4- بودجه اصلاحی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، تقدیم شورای عالی می شود.
تبصره 5- به هیأت مدیره سازمان اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصد از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال از محل اعتبار ردیف 20100 را طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره به آن دسته از کارکنان که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمان داشته اند، پرداخت نماید.
تبصره 6- به مدیر عامل اجازه داده می شود تا میزان یک درصد (1%) از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000)ریال را از محل اعتبار ردیف 21500در اجرای تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه امور فرهنگی، اجتماعی ، گمرک و سایر موارد ذی ربط هزینه نماید. فهرست هزینه های انجام شده همراه با پیشنهاد بودجه سال 1377 به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهد شد.
تبصره 7- سازمان موظف است مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال در چهار قسط مساوی در سال 1376 به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید.
تبصره 8- اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال 1376 تنها در چارچوب جداول طرحهای عمرانی مصوب بودجه سال 1376 با رعایت اولویتها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز می باشد و شروع هرگونه طرح عمرانی جدید ممنوع است.
تبصره 9- به سازمان اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال به منظور اعطای وام مسکن، وام ضروری ، کمک به شرکتهای تعاونی کارکنان و صندوق پس انداز رفاه آنان براساس آئین نامه های مربوط آنها که به تأیید دبیرخانه شورای عالی می رسد، اختصاص دهد.
دو میلیارد (2000000000) ریال بابت وام مسکن، سیصد و ده میلیون ریال بابت صندوق پس انداز رفاه، سیصد و نود میلیون (390000000)ریال بابت تعاونی کارکنان و سیصد میلیون (300000000)ریال برای وام ضروری کارکنان.
تبصره 10- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 11- سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ تصوییب بودجه 1376، نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی برساند.
تبصره 12- سازمان مکلف است اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شرکتهای تابعه را که ادامه فعالیت آنها به تصویب شورای عالی خواهد رسید، جهت بررسی و تصویب نهایی شورا به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 11/5/1376 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :