جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 1155/21/76 - 14/5/1376

مدیر عامل محترم رونامه رسمی کشور
تصویر نامه شماره 20/3/6183مورخ 11/5/1376 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص تفسیر قانون اساسی نسبت به زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری تا معرفی وزراء به مجلس و اخذ رأی اعتماد، چگونگی تصدی امور وزارتخانه ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسؤولیت یافته اند و تصویر نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376 جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس نهاد شورای نگهبان – حسن گنجی

شماره 20/61833 11/5/1376
شورای محترم نگهبان
با ابلاغ سلام ؛
نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری تا معرفی وزراء به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه ، فاصله چند هفته ای وجود دارد و در این مدت چگونگی تصدی امور وزارتخانه ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته اند محل سئوال است لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند :
1- آیا وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می مانند ؟
2- در صورتیکه وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است یا خیر ؟
3- معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل (126) قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده اند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری می توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟
4- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم تصمیم هیأت وزیران باشد اعتبار خواهد داشت ؟
5- آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزراء موضوع اصل (138) قانون اساسی، در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأئید ریاست جمهوری جدید لازم الاجراء است یا خیر ؟
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

شماره 1144/21/76 13/5/1376
معاون اول محترم رئیس جمهور
باسلام
نامه شماره 20/61833 مورخ 11/5/1376 در جلسه مورخ 13/5/1376 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:
1- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی می مانند.
 2- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور میباشد.
4- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
5- در بند 5 با تائید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :