جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده – ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی – مصوب 1316- به شرح زیر اصلاح و مواد (4) تا (9) به آن الحاق می گردد :
ماده 3- به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می گردد :
الف – داشتن حداقل 25 سال سن .
ب – موفقیت در آزمون و اختیار علمی و کتبی.
ج – نداشتن پیشینه مؤثر کیفری.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
هـ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و – عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی.
ز – مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماد 4- اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می باشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و در خواست رسیدگی می شود. مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رأی مقتضی صادر می نماید.
تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.
ماده 5- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد که انشاء رأی با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده 6- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یکسال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود :
الف – ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن منقضی شده است.
ب – امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه.
د – نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
هـ- عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره – مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می باشد.
ماده 7- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یکسال از مترجمی محروم می شود :
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضایی بدون عذر موجه.
ب – تأخیر در انجام امور ترجمه بدو عذر موجه.
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه.
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.
ماده 8- تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.
ماده 9- تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آئین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :