جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 60864/ت 17645هـ - 22/5/1376

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 6727/د مورخ 26/10/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) تصویبنامه شماره 7113/ت 15022هـ مورخ 11/6/1376 هیأت وزیران موضوع اصلاح آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت افزوده می شود :
تبصره – فوق العاده بدی آب و هوای مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه (3) و (4) استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان مندرج در جدول نقاط بد آب و هوا – موضوع تصویبنامه شماره 20272/ت 515هـ مورخ 14/1/1374 – خدمت می کنند، به میزان صد در صد (100%) حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، افزوده می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :