جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 61172/ت18411ک - 11/5/1376

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 30/4/1376 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت 30/هـ مورخ 13/2/1373) و به استناد بند «ب» ماده (1) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» - مصوب 1372 – تصویب نمودند :
بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی یکصد وشصت (160) کیلومتر مربع (طبق نقشه پیوست) – علاوه بر محدوده موضوع تصویبنامه شماره 45399/ت16876ک مورخ 16/5/1375 – با رعایت به هم پیوستگی محدوده مذکور، به عنوان منطقه آزاد تعیین می شود.
این تصویبنامه در تاریخ 11/5/76 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :