جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 58867/ت16906هـ - 20/5/1376

وزارت کشاورزی – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 2423/د مورخ 304/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود :
آئین نامه استخدامی مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی – موضوع تصویبنامه شماره 8471/ت14370هـ مورخ 10/7/1374 – به شرح زیر اصلاح می شود :
1- متن زیر جایگزین ماده (5) و بندها و تبصره آن می شود:
«ماده 5- میزان حقوق و مزایای مستخدمان غیر رسمی مشابه کارکنان رسمی نظیر خواهد بود که براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن – و دستورالعملهای مربوط تعیین می شود ».
تبصره – وزارت کشاورزی می تواند در شرایط خاص و مشاغل تخصصی، حقوق و مزایای موضوع این ماده را حداکثر تا سی درصد (30%) افزایش دهد.
2- متن زیر به عنوان ماده (3) و تبصره آن به آئین نامه یادشده اضافه و شماره مواد آن به ترتیب اصلاح می شود :
«ماده 3- مستخدمان غیر رسمی که حداقل (8) سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در وزارت کشاورزی داشته باشند، در صورت وجود پست سازمانی و با رعایت شرایط و ضوابط مربوط برای استخدام رسمی در اولویت قرار دارند.
تبصره – دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر از شرط دارا بودن حداقل (8) سال سابقه خدمت مستثنی هستند.»
3- عبارت زیر به عنوان بند «ز» به ماده (3) اضافه می شود :
«ز – دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره ابتدایی یا تکمیلی نهضت سواد آموزی.»
4- در بند «ب» ماده (8) عبارت «اولین طبقه رشته شغلی» حذف می شود.
5- در ماده (6) عبارت «تجربه مربوط و مشابه » جایگزین عبارت «سابقه خدمت قابل قبول در وزارت کشاورزی» می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :