جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می شود:
11- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماده پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
12- مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
تبصره 1- از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یا بطور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.
تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چهار چوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید :
1- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال .
2- اختیارات مجمع عمومی مؤسسات بعهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد.
3- کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته ،به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می شوند و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می یابد.
4- سود مؤسسات در چهار چوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
5- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی .
6- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
7- کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به آنان منتقل می شود.
وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :