جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 125224 19/11/1360
وزارت کشور
ماده واحده - صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان ترانزیت موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبارات عمرانی مصوب 24/9/43 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می نمایند از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر مقررات مذکور در قانون گذرنامه مصوب 10/12/51 رعایت موارد زیر الزامی خواهد بود :
1- ارائه معرفی نامه کتبی از بنگاهها یا شرکتهای مسافربری یا باربری مجاز دائر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یاشرکتهای مزبور به شغل رانندگی یا کمک رانندگی که به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد.
2- ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگری غیر از رانندگی یا کمک رانندگی که به گواه یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد0
3- ارائه برگ عدم سوءپیشینه کیفری 0
تبصره 1- صدور گذرنامه برای رانندگان یا کمک رانندگان موضوع این قانون که دارای پیشینه کیفری بوده ولی از تاریخ پایان محکومیت آنان به حبس جنائی 4سال و حبس جنحه ای 2 سال گذشته باشد0 بشرط معیل بودن و داشتن حسن شهرت به تایید شهربانی یا کلانتری یا ژاندارمری محل بارعایت موارد فوق مجاز میباشد0
تبصره 2- در صورت ثبوت خلاف نسبت به بندهای 1و2 این ماده اداره گذرنامه ملکف است اعتبار گذرنامه صادر شده را ابطال نمایدومدیر شرکت به حبس از 6تا18 ماه و راننده و کمک راننده متخلف برای مدت 5الی 10 سال از مسافرت به خارج بعنوان راننده و کمک راننده ترانزیت محروم میگردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانو اساسی در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک ( امورداخلی ) ( امورقضائی ) و ( راه و ترابری ) مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10790
تاریخ تصویب :
1360/10/16
تاریخ ابلاغ :
1360/12/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :