جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 64545/ت 18538 هـ مورخ 15/6/1376 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد.
در جلسه مورخ 27/7/1376 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نامه شماره 13881/76/ ص م مورخ 29/6/1376 وزارت جهاد سازندگی موضوع تسهیلات مورد نیاز برای تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور مطرح شد و نحوه تأمین تسهیلات در خواست شده به شرح زیر به تصویب رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180000000000) ریال تسهیلات بانکی برای تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط وزارت جهاد سازندگی اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :