جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده ـ مواد (43) و (44) قانون تأمین احتماعی ـ مصوب 1354ـ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ماد (80) قانون مزبور الحاق می شود:
1.نصاب اعتراض به آرای به هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات، مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده (43) به یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال تغییر می یابد.
2.در ماده (44) قانون تامین اجتماعی عبارت «در تهران» به عبارت «درمراکز استانها» تغییر می یابد.
3.بند (3) ماده (80) به شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
درصورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره 1ـ بیمه شدگان مشومول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد شمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (2) هستند.
تبصره 2ـ چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد.
تبصره 3ـ بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این فانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (20) سال و بیشتر از (10) سال باشد، به بازمماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عدی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماه (83) قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15359
تاریخ تصویب :
1376/07/27
تاریخ ابلاغ :
1376/08/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :