جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده ـ وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آئین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره1ـ چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیه آئین نامه های موضوع ماده واحده بالا ننماید وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقادام به تهیه یا اصلاح آئین نامه های لازم کند.
تبصره 2ـ شاغلان حرف وابسته به گروه پزشکی در صورتیکه از حدود وظایف تعیین شده تجاوز نمایند مشمول قانون اصالح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 29/1/1374 خواهند شد.
تبصره 3ـ گروههایی که به موجب قوانین خاص مجاز به فعالیت شده اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بستو هفتم مهر ماه یکهزارو سیصد و هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخ 7/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :