جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


ماده واحده ـ موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق قدریاها مصوب نوزدهم آذر ماهخ سال یکهزار و نهصد و هشتاد و دو میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای، مشتمل بر یک مقدمه،(50) ماده و (2) ضمیمه، به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
پیش نویس موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه خحقوق دریاها مصوبه 10 دسامبر 1982 راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای
کشورهای عضو این موافقتنامه
ـ بایادآوری مفاد مربوط کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 10 دسامبر 1982،
ـ با عزم ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای،
ـ با تصمیم بر بهبود همکاری بین کشورها بدین منظور،
با درخواست اعمال مؤثرتر اقدامات مدیریت و حفظ ذخایر مصوب در مورد اینگونه ذخایر از سوی کشورهای صاحب پرچم، بندر و کشورهای ساحلی،
ـ با توجه خاص به مسائل معین شده در دستور کار شماره 21، فصل 17 برنامه (پ) مصوب کنوانسیون ملل متحد در زمینه توسعه و محیط زیست بعنوان مثال مدیریت شیلات آبهای آزاد در اغلب مناطق چندان کارآمد نبوده و برخی از ذخایر آماج بهره برداری بی رویه قرار گرفته، با توجه به اینکه مشکلات چندی مربوط به صید غیرقانونمند، سرمایه گذاری بی رویه، حجم بیش از حد ناوگان، شناورهایی که برای فرار از کنترل پرچم دیگری را برافراشته کنند، ابزار و ادوات انتخابی نامتناسب، بانک اطلاعاتی نه چندان معتبر و فقدان همکاری کافی بین کشورها وجود دارد.
با التزام خود به ماهیگری مسوولانه،
با آگاهی به ضرورت جلوگیری از اثرات نامطلوب بر محیط زیست دریایی، حفظ تنوع زیستی، حفظ انسام و یکپارچگی اکوسیستم های دریایی و به حداقل رساندن خطرات احتمالی درازمدت یا اثرات جبران ناپذیر عملیات صیادی،
با تصدیق ضرورت کمکهای خاص از قبیل مساعدتهای مالی، علمی و فن آوری در راستای این هدف که کشورهای در حال توسعه بتوانند در امر حفظ،مدیریت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای مشارکت مؤثر داشته باشند،
با اعتقاد به این که موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد مربوط کنوانسیون به بهترین نحو اهداف مزبور را تأمین خواهد کرد و کمکی خواهد بود در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی.
با تایید این که مسائلی که از سوی کنوانسیون یا این موافقتنامه قانونمندد نشده باشد کماکان مشمول قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی خواهد بود.
در موارد زیر توافق نموده اند:
بخش 1ـ مقررات کلی
ماده 1ـ کاربرد اصطلاحات و حیطه شمول
1- از نظر این موافقتنامه:
الف)«کنوانسیون» به معنای کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 10 دسامبر 1982 می باشد.
ب) اقدامات حفظ و مدیریت به معنای اقدامات مربوط به حفظ یا مدیریت یک گونه یا بیش از یک گونه از ذخایر زنده دریایی است که مورد تصویب قرار گرفته و مطابق قواعد مربوط حقوق بین الملل به گونه ای که در کنوانسیون و این موافقتنامه قید شده، به اجرا در آمده است.
پ) «ماهی» شامل نرم تنان و سخت پوستان به استثنای گونه هایی است که به خانواده غیر مهاجر تعلق دارند و طبق ماده 77 کنوانسیون تعریف شده اند، و
ت) «اقدام» به معنای مکانیزم همکاری می باشد که مطابق کنوانسیون و این موافقتنامه از سوی دو کشور یا بیشتر از جمله به منظور وضع اقدامات حفاظتی و مدیریتی، در سطح منطقه ای یا زیر منطقه ای در زمینه یک گونه یا چندین گونه از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای اتخاذ شده است.
2.
الف) «کشورهای عضو» به معنای کشورهایی است که موافقت نموده اند تا به این موافقتنامه و آنچه به موجب آن به اجرا در می آید متعهد باشند.
ب) این موافقتنامه با اعمال تغییرات معتضی در موارد زیر اعمال می گردد:
(1)در مورد هر مؤسسه موضوع جزءهای (پ)،(ت)، و (ث) بند (1) ماده (305) کنوانسیون، و
(2)با رعایت ماده (47) در مورد هر مؤسسه ای که در ماده (1) پیوست (9) کنوانسیون تحت عنوان «سازمان بین المللی» قلمداد شده است،
که عضو این موافقتنامه می شود و تا حدی که اصطلاح «کشورهای عضو» شامل آنها هم می گردد.
(3)این موافقتنامه با اعمال تغییرات مقتضی در مورد سایر مؤسسات ماهیگیری که شناورهای آنها در آبها آزاد به عملیات صیادی می پردازند، اعمال می گردد.
ماده 2ـ هدف
هدف این موفقتنامه ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهایان مهاجر و دوکاشانه ای از طریق اجرای مؤثر مفاد مربوط کنوانسیون است.
ماده 3ـ موارد مشمول
1.بجز در مواردی که به گونه دیگر قید شده باشند، این موافقتنامه با رعایت رژیمهای حقوقی متفاوتی که در مناطق تحت صلاحیت ملی و همچنین مناطق فراتر از صلاحیت ملی مندرج در کنوانسیون اعمال می شود، در مورد حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای فراتر از مناطق تحت صلاحیت ملی اعمال می گردد، به استثنای مواد (6) و (7) که در مورد حفظ و مدیریت ذخایر مذکور در مناطق تحت صلاحیت میلی نیز اعمال می گردد.
2.کشورهای ساحلی در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود به منظور شناسایی، بهره برداری و حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای در مناطق تحت صلاحیت ملی، اصول کلی مندج در ماده 5 را با اعمال تغییرات لازم اعمال خواهند کرد.
3.کشورها تواناییهای مربوط کشورهای در حال توسعه را در خصوص اعمال مفاد مواد 5و 6و 7 در مناطق تحت صلاحیت ملی خودشان و نیاز آنها به کمک های پیش بین شده در این موافقتنامه را مورد امعان نظر قرار خواهند داد. در این راستا، بخش (7) در خصوص مناطق تحت صلاحیت ملی با اعمال تغییرات لازم اعمال می شود.
ماده 4 ـرابطه این موافقتنامه با کنوانسیون
هیچیک از مفاد این موافقتنامه لطمه ای به حقوق، صلاحیت و وظایف کشورها به موجب کنوانسیون نخواند زد. این موافقتنامه در قالب و مطابق کنوانسیون تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
بخش 2ـ حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای
ماده 5ـ اصول کلی
به منظور حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای، کشورهای ساحلی و کشورهایی که در آبهای آزاد به صید می پردازند، در راستای عمل به مسوولیت خود مبین بر همکاری بر اساس مفاد کنوانسیون:
الف ـ به اتخاذ اقداماتی مبین بر تضمین پایداری درازمدت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای مبادرت ورزیده و هدف حداکثر بهره برادری خود را دنبال خواهند کرد،
ب ـاطمینان حاصل خواهند کرد که اقدامات مزبور بر اساس بهترین شواهد علمی موجود وضع شده و هدف از وضع آنها حفظ یا احیای ذخایر تا سطوح تأمین حداکثر بهره پروری پایدار، همانطوری که بر ساس عوامل اقتصادی و زیست محیطی مربوط شامل نیزاهای خاص کشورهای در حال توسعه و با توجه به الگوهای صیادی، ارتباط درونی ذخایر و هر گونه حداقل استانداردهای بین المللی که به طور عمومی توصیه شده اعم از زیر منطقه ای، منطقه ای یا جهانی می باشد،
پ ـ راهبر احتیاطی را بر ساس ماده 6 به کار خواهند بست،
ت ـ اثرات صید و سایر فعالیتهای انسانی و عوامل زیست محیطی را بر ذخایر مورد نظر و گونه های متعلق به اکوسیستم مذکور یا آنچه به ذخایر مورد نظر وابسته و یا به آنها مربوط است ارزیابی خواهند کرد.
ث ـ در صورت لزوم اقدامات مربوط به حفظ و مدیریت گونه های متعلق به اکوسیستم مذکور یا آنچه به ذخایر مورد نظر وابسته و یا به آنها مربوط است را از نظر حفظ و احیاء جمعیت گونه های مذکور در حد بالاتر از سطوحی که ممکن است باز تولید آنها شدیداً تهدید گردد، بکار خواهند بست.
ج ـ آلودگی، مواد زاید، صید دورریختنی، صید با استفاده از ادوات غیر مجاز و یا از رده خارج، صید گونه های غیر هخدف اعم از ماهی یا گونه های غیر از ماهی (که از این پس گونه های غیر هدف نامیده می شود) و اثرات بر گونه های مربوط یا وابسته به ویژه گونه های آسیب پذیر را از سطریق اقداماتی نظیر توسعه و استفاده از ابزار و ادوات و فنون صیادی انتخابی، بی ضرر از نظر زیست محیطی و مقرون به صرفه به حداقل خواهند رساند،
چ ـ از تنوع زیستی در محیط زیست دریا حفاظت خواهند کرد،
ح ـ به منظور جلوگیری یا از بین بردن صید بی رویه و صید بیش از ظرفیت صیادی اقدامات لازم را اتخاذ و اطمینان حاصل خواهند کرد که تلاش صید بیش از حجم بهره برداری پایدار از منابع ماهیگیری نمی باشد،
خ ـ منافع صیادان حرفه ای و صیادانی که جهت تأمین امرامعاش به صید می پردازند را مورد توجه قرار خواهند داد،
د ـ اطلاعات کامل و دقیق مربوط به فعالیتهای صیادی، از جمله در زمینه موقعیت شناور، صید گونه های هدف و غیر هدف و تلاش صید را همانطوری که در پیوست (1) آمده و همچنین اطلاعات حاصل از برنامه های تحقیقاتی ملی و بین المللی را به موقف گردآوری و از آن بهره برداری مشترک خواهند کرد،
ذ ـ تحقیقات علمی را توسعه و پیش خواهند برد و تکنولوژیهای مناسب را در راستای تقویت جفظ و مدیریت(ذخایر) توسعه خواند داد ،و
ر ـ اقدامات مربوط به حفظ و مدیریت را از طریق نظارت، کنترل و حراست مؤثر اجرا خواهند کرد.
ماده 6 ـموارد شمول راهبرد احتیاطی
1.کشورهای راهبر احتیاطی را در سطح گسترده ای در زمینه حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای به منظور حفظ ذخایر زنده آبزی و جفظ محیط زیست دریائی بکار خواهند بست.
2.در صورتی که اطلاعات، غیر موثق، غیر معتبر یا ناکافی باشند کشورها با احتیاط بیشتر عمل خواهند کرد. فقدان اطلاعات علمی کافی بعنوان دلیل تعویق انداختن یا عدم اتخاذ اقدامات حفاظتی و مدیریتی تلقی نخواهد گردید.
3.در راستای بکارگیری راهبر احتیاطی، کشورها:
الف ـ تصمیم گیری در خصوص حفظ و مدیریت منابع ماهیگیری را زا طریق دستیابی و تشریک بهترین اطلاعات علمی موجود و بکارگیری فنون پیشرفته مقابله با خطرات احتمالی و غیر قابل پیش بینی بهبود خواهند بخشید.
ب ـدستورالعملهای مندرج در پیوست (2) را بکار خواهند بست و بر اساس بهترین اطلاعات علمی موجود نقاط مرجع ذخایر خاص و اقداماتی که در صورت متعدد بودن آنها قرار است اتخاذ شوند را مشخص خواهند کرد.
پ ـاز جمله ، عدم تطبیق مربوط به حجم و بهره وری ذخایر، نقاط مرجع، شرایط ذخایر در ارتباط با نقاط مرجع مزبوز، سطوح و پراکندگی مرگ و میر ناشی از صید و پی آمدهای فعالیتهای صیادی بر گونه های غیر هدف و ونه های مربزط یا وابسته به آنها و همچنین شرایط کنونی و پیش بینی شده اقیانوسی، زیست مجیطی و اقتصادی ـ اجتماعی را مورد نظر قار خواهند داد و
ت ـبرنامه های تحقیقی و گردآوری اطلاعات به منظور ارزیابی پی آمدهای صید وصیادی بر گونه های غیر هدف و گونه های مربوط یا وابسته به گونه های مذکور و محیط زیست آنها را تنظیم و طرحهایی را تصویب خواهند کرد که لازمه تضمین حفظ گونه های مذکور و حفظ زیستگاههای خاص می باشند.
4.کشورها اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین نمایند که وقتی به نقاط مرجع نزدیک می شوند تعداد آنها متعددد نخواهد بود. در صورتی که تعداد نقاط مرجع فراتر از حد باشد، کشورها بدون هیچگونه تعللی اقدام مشخص شده به موجب جزء (ب) بند (3) را به منظور احیاء ذخایر اتخاذ خواهند کرد.
5.د رصورتی که وضعیت ذخایر هدف یا غیر هدف یا گونه ای مربوط یا وابسته مورد نظر باشد، کشورها ذخایر و گونه های مذکور را مشمول نظارت نبیشتر به منظور بررسی وضعیت آنها و کارآمد بودن اقدامات مزبور تا زمانی که اطلاعات کافی به منظور میسر ساختن ارزیابی اثرات شیلاتی بر پایداری درازمدت ذخایر وجود دارد به مورد اجرا گذاشته خواهند شد که در نتیجه آن اقدامات مدیریتی و جفاظتی براساس ارزیابیمذکور اجرا خواهند شد. در صورت اقتضاء اقدامتات اخیر توسعه تدریجی شیلات را امکان پذیر خواهند ساخت.
6.در زمینه شیلات جدید و تازه شناخته شده کشورها در اسرع وقت اقدامات حفاظتی و مدیریتی از جمله محدودیتهای صید و محدودیتهای تلاش صید را اتخاذ خواهند کرد. اقامات مزبوز تا زمانی که اطلاعات کافی به منظور میسر ساختن ارزیابی اثرات شیلاتی برپایداری درازمدت ذخایر وجود دارد به مورد اجرا گذاشته خواهند شد که در نتیجه آن اقدامات مدیریتی و جفاظتی براساس ارزیابی مذکور اجرا خواهند شد. در صورت اقتضاء اقدامات اخیر توسعه تدریجی شیلات را امکان پذیر خواهند ساخت.
7.اگر یک پدیده طبیعی اثرات نامطلوب حائز اهمیتی بر وضعیت ذخایر ماهیان مهاجر و دوککاشانه ای داشته باشد کشورها به تدوین و اتخاذ اقدامات حفاظتی و مدیریتی اضطاراری مبادرت خواهند کرد تا بدین طریق اطمینان حاصل کنند که فعالیت ماهیگریر اثرات نامطلوب مزبوز را تشدید نمی کنند. همچنین در صورتی که فعالیتهای صیادی تهدید جدی را بر پایداری ذخایر مذکور در پی داشته باشند کشورهها اقدامات اضطراری مذکور را اتخاذ خواهند کرد. اقداماتی که به صورت اضطراری صورت می پذیرد موقتی، و بر مبنای بهترین شواهد علمی موجود خواهند بود.
ماده 7 ـ مطابقت اقدامات مربوط به حفظ و مدیریت
1.بدون لطمه به حقوق حاکمیت کشورهای ساحلی از نظر شناسایی و بهره برداری، جفظ و مدیریت منابع زنده دریا در محدوه مناطق تحت صلاحیت ملی همانطوری که در کنوانسیون آمده است و همچنین حق تمامی کشورها در خصوص استغال اتباع آنها به صیادی در آبهای آزاد طبق کنوانسیون:
الف : در ارتباط با ذخایر ماهیان دوکاشانه ای، کشورهای ساحلی ذیربط و کشورهایی که اتباع آنها د رمناطق مجاور آبهای آزاد به صید گونه های مزبور می پردازند برآن خواهند شد تا به صورت مستقیم یا از طریق اعمال مکانیزمهی مناسب همکاری مندرج در بخش (3) در خصوص اقدامات لازم برای حفظ ذخایر مذکور در مناطق مجاور آبهای آزاد توافق کنند.
ب:در ارتباط با ذخایر ماهیان مهاجر، کشورهای ساحلی ذیربط و کشورهایی که اتباع آنها در منطقه به صید ذخایر مزبوز می پردازند به صورت مستقیم یا از طریق اعمال مکانیزمهای مناسب همکاری مندرج در بخش (3) از نظر تضمین حفاظت و پیشبرده هدف بهره برداری حداکثر از ذخایر مذکور در کل منطقه تحت صلاحیت ملی و فراتر از آن همکاری خواهند نمود.
2.اقدامات حفاظتی و مدیریتی اتخاذ شده در مورد آبهای آزاد و اقدامات متخذه در مورد مناطق تحت صلاحیت ملی به منظور تضمین حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای بطور کلی با یکدیگر مطابقت خواند داشت. در این راستا، کشورهای ساحلی و کشورهایی که در آبهای آزاد به صید می پردازند مسوولیت دارند تا در زمینه اتخاذ اقدامات هماهنگ در رابطه با ذخایر مذکور همکاری کنند. در راستای تعیین اقدامات حفاظتی و مدیریتی هماهنگ کشورها:
الف ـ اقدامات حفاظتی و مدیریتی مصوب و بکار بسته شده مطابق ماده (61) کنوانسیون در زمینه ذخایر مذکور از سوی کشورهای ساحلی در محدوده مناطق تحت صلاحیت ملی را مورد تووجه قرار داده و اطمینان حاصل خواهند کرد که اقدامات مذکور که در ارتباط با ذخایر مذکور در آبهای آزاد وضع گردیده کارائی اقدامات مزبوز را کاهش نمی دهد.
ب ـ اقدامات مورد توافق قبلی مربوط به آبهای آزاد را که به موجب کنوانسیون در خصوص همان ذخایر از سوی کشورهای ساحلی ذیربط و کشورهایی که در آبهیا آزاد به صید می پردازند وضع و اعمال شده را مورد توجه قرار خواهند داد.
پ ـ اقدامات مورد توافق قبلی مربوط را که مطابق کنوانسیون در خصوص همان ذخایر بوسیله سازمان یا ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات وضع و اعمال شده را مورد توجه قرار خواهند داد.
ت ـ انسجام زیستی و سایر ویژگیهای زیستی ذخایر، ویژگیهای شیلاتی و جغرافیایی منطقه مورد نظر شامل محدوده ای که ذخایر در آن زندگی می کنند و در محدوده مناطق تحت صلاحیت ملی صید می شوند را در نظر خواند گرفت.
ث ـ وابستگی و ارتباط کشورهای ساحلی و کشورهایی که در آبهای آزاد ذخایر مذکور را صید می کنند مورد توجه قرار خواهند داد و
ج ـ اطمینان حاصل خواهند کرد که اقدامات مزبوز در مجموع پی آمدهای زیانبازی را برای منابع زنده دریا در بر نخواهند داشت.
3.کشورهای در انجام مسوولیت خود مبنی بر همکاری، تمامی مساعی خود را به منظور توافق در زمینه اقدامات جفاظتی و مدیریتی در مقطع زمانی مناسب بکار خواهند بست.
4.اگر در خلال یک مقطع زمانی مناسب توافق حاصل نگردد، هریک از کشورهای ذیربط می تواند به تشریفات حل و فصل اختلافات مندرج در بخش (8)استناد کند.
5.در ضمن توافق در زمینه اقدامتت هماهنگ حفظ و مدیریت، کشورهای ذیربط در جوی از تفاهم و همکاری تمایم مساعی خود را بکار خواهند بست تا ترتیبات عملی موقتی را منعقد نمایند. در صورتی که امکان توافق در مورد ترتیبات مزبوز میسر نگردد،هر یک از کشورهای ذیربط می تواند از نظر اتخار اقدامات موقتی، اختلاف را مطابق تشریفات حل و فصل اختلافات مندرج در بخش (8) ارجاع نماید.
6.اقدامات یا ترتیبات موقتی منعقد شده یا توصیف شده در بند (5)، مفاد این قسمت را نیز مطمح نظر قرار خواند داد و به حقوق و تعهدات تمامی کشورهای ذیربط توجه لازم را داشته و نیل به توافق نهایی در زمینه اقدامات هماهنگ حفاظتی و مدیریتی را به مخاطره نیانداخته و مانع آن نخواهد شد و هیچگونه لطمه ای به دستاورد نهایی هرگونه تشریفات حل و فصل اختلاف نخواهد زد.
7.کشورهای ساحلی بطور مرتب کشورهایی را که در آبهای آزاد منطقه یا زیر منطقه خواه بصورت مستقیم یا از طریق سازمانها یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات یا به طرق مقتضی از هرگونه اقدام متخذه در خصوص ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای در محدوده مناطق تحت صلاحیت ملی خود مطلع خواهند ساخت.
8.- کشورهایی که در آبهای آزاد به عملیاغت صید می پردازند بطور مرتب سایر کشورهای ذینفع را بصورت مستقیم یا از طریق سازمانها یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شییلات یا به طرق مقتضی از هرگونه اقدام متخذه د رخصوص قانونمند کردن فعالیتهای شناورهایی که تحت پرچم آنها در آبهای آزاد از ذخایر مذکور بهره برداری می کنند آگاه خواهند ساخت.
بخش 3 ـ مکانیزم همکاریهای بین المللی در زمینه ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای
ماده 8 ـ همکاری در زمینه حفظ و مدیریت
1.کشورهای سالی و کشورهایی که در آبهای آزاد به صید می پردازند مطابق مفاد کنوانسیون همکاری در زمینه ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای را بطور مستقیم یا از طریق سازمانها یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات یا امعان نظر در ویژگیهای خاص منطقه یا زیرمنطقه موردنظر به منظور حصول اطمینان در زمینه حفظ و مدیریت مؤثر ذخیر مذکور دنبال خواهند کرد.
2.کشورها با حسن نیت و بی وقفه بویژه در موارد که مدارکی دال بر مورد تهدید یا آماج صید بی روزه قرار گرفتن ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای وجود دارد و یا در مواردی که شیوه صید جدیدی در مورد ذخایر مزبوز بکار بسته می شود وارد شور و مشورت خواهند شد. در این راستا،مشورتهای مربوط ممکن است بنا به درخواست هریک از کشورهای ذینفع از نظر ایجاد ترتیبات مناسب به منظور تضمین حفظ و مدیریت ذخایر مذکور صورت پذیرد. کشورها در هنگام توافق در زمینه ترتیبات مزبوز، مفاد این موافقتنامه را رعایت کرده و با حسن نیت و توجه شایسته به حقوق،منافع و مسوولیتهای سایر کشورها، اقدام خواهند نمود.
3.در صورتی که سازمان یا ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات صلاحیت اتخاذ اقدامات حفاظتی و مدیریتی در خصوص ذخایر خاص ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای را داشته باشد کشورهایی که در آبهای آزاد به صید ذخایر مذکور می پردازند و همچنین کشورهای ساحلی ذیربط، به وظیفه خود مبین بر همکاری از طریق عضوزت در چنین سازمانی یا شرکت در چنین ترتیباتی یا از طریق توافق در حصوص اعمال اقدامات مدیریتی و حفاظتی اتخاذ شده از سوی چنین سازمان یا ترتیباتی جامع عمل خواهند پوشاند. کشورهایی که در شیلات مورد نظر دارای منافع واقعی هستند می توانند عضو سازمانهای مذکور شده یا در ترتیبات مزبوز شرکت نمایند. شرایط مشارکت در چنین سازمانها یا ترتیباتی مانع عضویت یا مشارکت کشورهای مزبوز نخواهد بود و همچنین شرایط مذکور به نحوی اعمال نخواهد شد که بین هر کشور یا گروهی از نفع واقعی در شیلات مورد نظر برخوردار هستند تمایز قائل گردد.
4.تنها کورهاییکه عضو سازمانهای مذکور هستند یا در ترتیبات مزبور شرکت می جویند یا توافق می کنند تا اقدامات حفاظتی و مدیریتی اتخاذ شده از سوی سازمان با ترتیبات مذکور را بکار بندند به منابع شیلاتی مذکور که مشمول اقدامات مزبوز می گردد امکان دسترسی خواهند داشت.
5.در مواردی که هیچگونه سازمان یا ترتیبات منطقه ای به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتی و مدیریتی در خصوص گونه های خاصی از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای وجود ندارد، کشورهای ساحلی ذیربط و کشورهایی که در آبهی آزاد از ذخایر مذکور در منطقه یا زیر منطقه بهره برداری می کنند در زمینه ایجاد سازمان مزبوز یا انعقاد دیگر ترتیبات مناسب برای حصول اطمینان از حفظ و مدیریت ذخایر مزبوز هکاری کرده و در فعالیتهای سازمان یا ترتیبات مشارکت خواهد داشت.
6.هر کشوری که تمایل به پیشنها اتخاذ اقدام مذکور توسط یک سازمان بین دولتی که در زمینه منابع زنده دارای صلاحیت است، داشته باشد باید در صورتی که اقدام مزبور اثرات قابل توجهی بر اقدامات مربوط به حفظ و مدیریت که قبلاً از سوی سازمان یا ترتیبات ذیصلاح منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات اتخاذ شده است از خود برجای گذارد، از طریق سازمان یا ترتیبات مزبوز با کشورهای عضو یا شرکت کنند های در آن به مشورت بپردازد. مشورتهای مزبور باید تا حد امکان قبل از اراده پیشنهاد به سازمان بین دولتی صورت گرفته باشد.
ماده 9 ـسازمانها و ترتیبات منطقه ای و ززیر منطقه ای مدیریت شیلات
1.در راستای ایجاد سازمانهای منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات یا انعقاد ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات در زمینه ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای، کشورها از حمله د رزمینه موارد زیر توافق خواهند نمود:
الف:ذخایری که مشمول اعمال اقدامات حفاظتی و مدیرتیتی می شوند، با توجه به ویژگیهای ویستی ذخایر مزبوز و ماهیت شیلات مورد نظر،
ب: حیطة شمول،با توجه به بند (1) ماده (7) و ویژگیهای منطقه یا زیر منطقه شامل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی،جغرافیائی و زیست محیطی.
پ:رابطه9 بین عملکرد سازمان یا ترتیبات جدید و نقش،اهداف و عملیات هرگونه سازمانها یا ترتیابات ذیربط مدیریت شیلات موجود و
ت: مکانیزمهایی که طی آنها سازمان یا ترتیبات قادر به دستیاببی به توصیه های علمی و بررسی وضعیت ذخایر از جمله در صورت اقتضا ایجاد هیأت مشورتی علمی خواهد نمود.
2.کشورهایی که در زمینه ایجاد سازمان و یا ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات همکاری می کنند سایر کشورهایی را که از برخوردار بودن منافع واقعی در عملکرد سازمان یا ترتیبات پیشنهادی آگاه هستند از هکاری مذکور آگاه خواهند ساخت.
ماده 10 ـ وظایف سازمانها و ترتیبات منطقه ای و زیرمنطقه ای
مدیریت شیلات
کشورها در راستای عمل به عهد و مسوولیت خود مبین بر همکاری از طریق سازمانها یا ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات:
الف ـ با قدامات مدیرتیت و حفاظتی به منظور تضمن پایداری درازمدت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای موافقت کرده و از آنها پیروی خواهند کرد،
ب ـ در صورت اقتضا با حقوق مشارکتی از قبیل تخصیص صید مجاز یا میزان تلاشهای صید موافقت خواهند کرد،
پ ـ هرگونه استانداردهای حداقل بین المللی را که بطور عمومی برای رفتار مسوولانه عملیات ماهیگیری توصیه گردیده است، اتخاذ و اعمال خواهند کرد،
ت ـتوصیه های علمی را کسب و آنها را ارزیابی کرده، وضعیت ذخایر را مورد مطالعه قرار داده و اثرات ماهیگیری را بر ذخایر غیر هدف و گونه های مربوط یا وابسته به آنها ارزیابی خواهند کرد،
ث ـموافقت خود از نسبت به معیارهای گردآوری، ارائه گزارش،تایید و تبادل داده ها در خصوص شیلات ذخایر ابراز خواهند داشت،
ج ـداده ها آماری دقیق و کامل را همانطوری که در پیوست (1) آمده است به منظور حصول اطمینان از دسترسی به بهترین شواهد علمی موجود، در صورت اقتضا ضمن رعایت مجرمانه بودن آنها، گردآوری و انتشار خواهند داد،
چ ـارزیابی علمی ذخایر و تتحقیقات مربوط را گسترش داده و ان را پیش خواهند برد و نتایج حاصله را منتشر خواهند نمود،
ح ـمکانیزمهای متناسب همکاری را در راستای نظارت، کنترل، حراست و احرای مؤثر ایجاد خواهند کرد،
خ ـدر خصوص شیزه هایی که بدان طریق منافع ماهیگریر اعضای جدید یا شرکت کنندگان در سازمان یا ترتیبات تذمین خواهد شد توافق خواهند نمود،
د ـتوافق خود را در زمینه روشهای تصمصم گیری که اتخاذ اقدامات حفاظتی و مدیریتی را به موقع و به صورت مؤثر تسهیل می کند اعلام خواهند داشت.
ذ ـ حل مسالمت آمیز اختلافها را طبق بخش (8) ترغیب خواهند نمود،
ر ـ همکاری کامل صنایع و مؤسسات ملی مربوط خود را در اجرای توصیه ها و تصمیمات، ترتیبات یا سازمانهای منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات تضمین خواهند کرد، و
ز ـتوجه شایسته ای را نسبت به اقامات حفاظتی و مدیریتی اتخاذ شده از سوی سازمان یای ترتیبات نشان خواهد داد.
ماده 11ـاعضاء یا شرکت کنندگان جدید
در تعیین ماهیت و دامنه حقوق مشارکتی برای اعضای جدید سازمان منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات یا برای شرکت کنندگان جدید در ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات، کشورها از جمله موارد زیر را نیز مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) وضعیت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای و حجم کنونی تلاش صید در شیلات،
ب) منافع مربوط، الگوهای صیادی و عملیات اعضاء یا شرکتت کنندگان جدید و کنونی،
پ) نقش و مساعدت اعضاء یا شرکت کنندگان جدید و کنونی در مسائل حفظ و مدیریت ذخایر، گردآوری و تذمین داده ها دقیق و پیشبر تحقیقات علمی در زمینه ذخایر مذکور،
ت) نیازهای جوامع صیادی ساحلی که تطور عمده وابسته به صید ذخایر مذکور هستند،
ث) نیازهای کشورهای ساحلی که اقتصاد آنها بطور کلی بهره برداری از منابع زنده دریا استوار است،
ج) منافع کشورهای در حال توسعه منطقه یا زیرمنطقه که در مناطق تحت صلاحیت ملی آنها ذخایر مذکور زندگی می کنند.
ماده 12ـ آشکار بودن فعالیتهای سازمانها و ترتیبات منطقه ای
وزیر منطقه ای مدیریت شیلات
1.کشورها آشکار بودن فرایند تصمیم گیری و سایر فعالیتهای سازمها و ترتیبات منطقه ای مدیریت شیلات را پیش بینی خواهند نمود.
2.به نمایندگان سایر سازمانهای بین دولتی و نمایندگان سازمانهایغیر دولتی ذینفع در ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای فرصت داده خواهد شد تا در اجلاسهای سازمانها و ترتیبات منطقه ای و زیرمنطقه ای مدیریت شیلات، بعنوان ناظر یا در صورت اقتضاء به عنوان دیگری طبق تشریفات سازمان یا ترتیبات مربوط شرکت کنند. تشریفات مزبور بدر این خصوص نباید بیش از اندازه محدود کننده باشد. سازمانهای بین دولتی و غیر دولتی مزبور امکان دسترسی به موقع را به اسناد و گزارشهای سازمانها و ترتیبات مزبور با رعایت آین نامه راجع به دسترسی به آنها خواهند داشت.
ماده 13ـ تقویت سازمانها و ترتیبات کنونی
کشورها به منظور تقویت سازمانها و ترتیبات منطقه ای وزیرمنطقه ای مدیریت شیلات همکاری خواهند کرد تا اینکه کارایی آنها را در اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی و مدیریتی ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای بهبود بخشند.
ماده 14ـ گردآوری و تأمین اطلاعات و همکاری در تحقیقات علمی
1.کشورها تضمین خواهند نمود که شناورهای صیادی حامل پرچم آنها آن دسته از اطلاعاتی را که به منظور عمل به تعهدات و مسوولیتهای آنها به موجب این موافقتنامه ممکن است لازم باشد، ارائه خواهند نمود. بدین منظور کشورها طبق پیوست (1):
الف) مبادرت به گردآوری و تبادل داده ها علمی، فنی و آماری مربوط به شیلات ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای خواهند نمود،
ب) اطمینان حاصل خواهند کرد که داده ها گردآوری شده از جزئیات کافی به منظور تسهیل ارزیابی مؤثر ذخایر برخوردار بوده و به منظرو تأمین نیازهای سازمانها یا ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه یا مدیریت شیلات به موقع ارائه می شوند، و
پ) اقدامات مناسب به منظور تایید صحت و دقت داده ها مذکور را اتخاذ خواهند نمود.
2.کشورها به صورت مستقیم یا از طریق سازمانها یا ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات همکاری خواهند کرد تا اینکه:
الف) در زمینه ویژگیهای داده ها و نحوه ارائه آنها به سازمانها یا ترتیبات مزبوز با توجه به ماهیت ذخایر را به منظور بهبود اقدامات مربوط به مدیریت و حفظ ذخایر مهاجر و دوکاشانه ای تدوین و به اشتراک گذارند.
3.مطابق بخش (13) کنوانسیون، کشورها بطور مستقیم یا از طریق سازمانهای بین المللی ذیصلاح هکاری خواهند کرد تا اینکه توان تحقیقات علمی را در زمینه شیلات تقویت کرده و تحقیقات علمی مربوط به مدیریت و حفاظت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای را در راستای منافع همه ترغیب کنند.در این راستا، یک کشور یا سازمان بین المللی ذیصلاح که فراتر از محدودهخ تحت صلاحیت خود به تحقیقات مذکور می پردازد بطور فعال انتشار و توزیع نتایج تحقیقات مزبور و اطلاعات مربوط به روش ها و اهداف خود را در بین کشورهای ذینفع ترغیب کرده و حتی المکان مشارکت دانشمندان کشورهای مزبور را در انجام این تحقیقات تسهیل خواهد کرد.
ماده 15 ـدریاهای محصور و نیمه محصور
کشورها در اجرای این موافقتنامه در خصوص دریاهای محصور یا نیمه محصور، ویژگیهای طبیعی دریای مزبور را مورد توجه قرارداده و همچنین مطابق مفاد بخش (9) کنوانسیون و سایر مفاد مربوط به آن عمل خواهند کرد.
ماده 16 ـ مناطقی از آبهای آزاد که بطور کامل از سوی یک منطقه تحت صلاحیت ملی یک کشور واحد احاطه شده است.
1.کشورهایی که در منطقه ای از آبهای آزاد که بطور کامل از سوی یک منطقه تحقت صلاحیت ملی یک کشور واحد احاطه شده است به صید ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای می پردازند، و کشور واحد احاطه شده است به صید ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای می پردازند، و کشور مزبور به منظور اتخاذ اقدامات حافظتی و مدیریتی مربزو به ذخایر مذکور در منطقه آبهای آزاد همکاری خواهند کرد. کشورها با توجه به ویژگیهای طبیعی منطقه مذکور، توجه خاصی را به اتخاذ اقدامات مدیریتی و حفاظتی هماهنگ در زمینه ذخایر مزبور به موجب ماده (7) مبذول خواهند داشت. اقداماتی که در خصوص آبهای آزاد اتخاذ شده، حقوق، مسوولیتها و منافع کشور ساحلی به موجب کنوانسیون را مورد توجه قرارخواهد داد. کشورها همچنین در زمینه اقدامات مربوط به نظارت، کنترل، حراست و اجرا به منظور حصول اطمینان از رعایت اقدامات حفاظتی و مدیریتی را جع به آبهای آزاد توافق خواهند کرد.
2.کشورها به موجب ماده (8) به منظور توافق بدون تأخیر در زمینه اقدامات مدیریتی و حفاظتی که قرار است در انجام عملیات صیادی در منطقه مذکور در بند (1) اعمال گردد، با حسن نیت رفتار کرده و تمام مساعی خود را بکار خواهد بست.اگر در خلال مقطع زمانی مناسب کشورهای صید کننده ذیربط و کشور ساحلی نتوانند در مورد اقدامات مذکور توافق کنند، با توجه به بند (1) این ماده، بندهای (4،5و 6) ماده (7) در خصوص ترتیبات یا اقدامات موقتی را اعمال خواهند کرد. به هنگام مبادرت به اتخاذ ترتیبات یا اقدامات موقتی مذکور، کشورهای ذیربط در خصوص شناورهای حامل پرچم آنها به منظور جلوگیری از پرداختن به صید ذخایری که ممکن ایت بر ذخایر مورد نظر آسیب برساند اقداماتی را اتخاذ خواهند نمود.
بخش 4 ـ غیر اعضاء و غیر شرکت کننده ها
ماده 17ـ غیر عضو سازمانها و غیر شرکت کنندگان در ترتیبات
1.کشوری که عضو سازمان منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات نمی باشد و یا اینکه در ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات مشارکت نم کند و نسبت به اجرای اقدامات اتخاذ شده مدیریتی و حفاظتی از سوی چنین سازمان و ترتیباتی به گونه دیگری موافقت خود را ابراز نمی کند، از تعهد همکاری طبق کنوانسیون و این موافقتنامه در زمینه حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر دوکاشانه ای مربوط مبری شمرده نمی شود.
2.کشور مزبور به شناورهای حامل پرچم خود اجازه نخواهد داد تا به عملیات صید ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای که مشمول اقدامات و مقررات مصوب سازمان یا ترتیبات مربوط هستند، بپردازند.
3.کشورهایی که در سازمانهای منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات عضویت دارند یا در ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات شرکت می جویند،به صورت فردی یا مشترک از نهادهای ماهیگیری مندرج در بند (3) مادده (1)، که دارای شناورهای ماهیگیری در منطقه مورد نظر هستند در خواست خواهند کرد تا بطور کامل با سازمان یا ترتیبات مذکور در اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی مصوب آن از نظر اجرای عملی هر چه جامعتر فعالیتهای صیادی در منطقه مورد نظر، همکاری کنند. نهادهای ماهیگیری مزبوز از مشارکت در عملیات ماهیگیری مطابق تعهد رعایت اقدامات حفاظتی و مدیریتی مربوط به ذخایر مزبوز سود خواهند جست.
4.کشورهایی که عضو سازمانهای مزبور بوده یا در ترتیبات مزبوز شرکت می کنند به تبادل اطلاعات مربزط به فعالیتهای ماهیگیری شناورهای حامل پرچم کشورهایی که نه عضو سازمان بوده و نه در ترتیبات شرکت می کنند و به عملیات ماهیگیری از ذخایر مزبور می پردازند، خواهند پرداخت. آنها در راستای این موافقتنامه و حقوق بین الملل به منظور جلوگیری از عملیات شناورهای مذکور که کارایی اقدامات مدیریت و حفاظت منطقه ای و زیر منطقه ای را کاهش می دهند، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد.
بخش 5 ـ وظایف کشور صاحب پرچم
ماده 18 ـ وظایف کشور صاحب پرچم
1.کشورهای که شناورهای متعلق به آن در آبهای آزاد به صید می پردازند اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل کند که شناورهای حامل پرچم آن اقدامات مدیریت و حفاظت منطقه ای و زیرمنطقه ای را رعایت کرده و به فعالیتی نمی پردازند که کارایی اقدامات مذکور را کاهش دهد.
2.یک کشور فقط در صورتی به شناروهای حامل پرم خود اجازه صید در آبهای آزاد را خواهد داد که قادر به انجام مسوولیتهای خود در خصوص شناورهای مذکور به موجب کنوانسیون و این وافقتنامه بطور مؤثر باشد.
3.اقداماتی که قرار است از جانب یک کشور در خصوص شناورهای حامل پرچم آن کشور اتخاذ شود شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـکنترل شناورهای مذکور در آبهای آزاد از طریق صدور مجوزها،اجازه نامه ها یا پروانه ها بر اساس هرگونه رویه های حاکم مورد توافق در سطح زیر منطقه ای، منطقه ای یا جهانی.
ب ـ وضع مقررات به منظور:
(1)اعمال اصول و شرایط در مورد مجوز، اجازه نامه یا پروانه به اندازه ای که برای ایفای تعهدات زیرمنطقه ای، منطقه ای یا جهانی کشور صاحب پرچم کافی باشد،
(2)جلوگیری از عملیات صیادی در آبهای آزاد توسط شناورهایی که مجوز یا پروانه لازم برای صید ندارند یا جلوگیری از صیادی در آبهای آزاد توسط شناورهایی که مغیر با اصول و شرایط مجوز، اجازه نامه یا پروانه صید می کنند،
(3)ملزم کردن شناورهایی که در آبهای آزاد صیادی می کنند به همراه داشتن دائمی مجوز، اجازه نامه یا پروانه در عرشه شناور به منظور ارائه آن به هنگام تقاضای بازرسی از سوی شخصی که به نحو مقتضی مجاز است، و
(4)حصول اطمینان از اینکه شناورهای حامل پرچم آن کشور در محدوده مناطق تحت صلاحیت ملی سایر کشورها به صید غیر قانونی نمی پردازند.
پ ـایجاد آرسیو ملی شناورهایث صیادی که مجاز به صید در آبهای آزاد بوده و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مندج در آن بنا به درخواست مستقیم کشورهای ذینفع با توجه به قوانین ملی کشور صاحب پرچم در خصوص اراده اطلاعات مذکور،
ت ـ الزامات تعیین شناورهای صیادی و ادوات صید به منظور شناسایی آنها طبق نظامهای واحد و معتبر بینن المللی تعیین شناور و ادوات صید از قبیل مشخصات استاندارد مربوط تعیین و شناسایی شناورهای صیادی سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد.
ث ـ الزمات ثبت و ارائه به موقع وضعیت شناور، صید گونه های هدف و غیر هدف، تلاش صید و سایر اطلاعات شیلات مربوط طبق معیارهای زیر منطقه ای، منطقه ای و جهانی گردآوری اطلاعات مزبور.
ج ـالزامات تایید صید گونه های هدف و غیرهدف از طریق روشهایی نظیر برنامه های نظارتی،طرحهای بازرسی، گزارشهای تخلیه،سرپرستی عملیات انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر و نظارت بر صید تخلیه شده و آمارهای بازار.
چـنظارت، کنترل و حراست از شناورهای مذکور، عملیات ماهیگیری و سایر فعالیتهای مربوط آنها، از جمله از راههای زیر:
(1)اجرای طرحهای ملی بازرسی و طرحهای زیر منطقه ای و منطقه ای همکاری در اجرا به موجب مواد (21ـ22) شالم الزاماتی برای شناورهای مذکور به منظور فراهم ساختن امکان حضور برای بازرسان سایر کشورها که به نحو مقتضی مجاز می باشند.
(2)اجرای برنامه های نظارت ملی و برنامه های نظارت زیر منطقه ای و منطقه ای که کشور صاحب پرچم در آن مشارکت دارد از جمله الزاماتی برای شناورهای مذکور به منظور فراهم ساختن زمینه حضور ناظران سایر کشورها جهت ایفای وظایف مورد توافق بر اساس برنامه، و
(3)تهیه و اجرای نظامهای نظارت بر شناورها از جمله در صورت اقتضاء سیسیتم های فرستنده ماهواره ای طبق هر گونه طبق هر گونه برنامه های ملی و برنامه هایی که به صورت زیرمنطقه ای، منطقه ای یا جهانی مورد توافق کشورهای ذیربط قرارگرفته است.
ح ـ تنظیم عملیات انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر در آبهای آزاد به منظور حصول اطمینان از اینکه کارائی تدبیر حافظتی، مدیریتی کاهش نیافته است، و
(1)تنظیم فعالیتهای ماهیگیری به منظور حصول اطمینان از رعایت اقدامات زیر منطقه ای، منطقه ای یا جهانی از جمله اقداماتی که هدف آنها به حداقل رساندن صید گونه های غیر هدف است.
4ـ در صورتی که سیستم زیر منطقه، منطقه ای یا جهانی مورد توافق در زمینه نظارت، کنترل و حرااست در حال اعمال باشد کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که اقداماتی را که آنها در مورد شناورهای حامل پرچم خود وضع می کنند با سیستم مذکور مغایرتی نداشته باشد.
بخش 6ـ رعایت و اجرا
ماده 19 ـ رعایت و اجرا توسط کشور صاحب پرچم
1. یک کشور اطمینان حاصل خواهد کرد که اقدامات حفظ و مدیریت زیرمنطقه ای و منطقه ای مربوط به ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای از سوی شناورهای حامل پرچم آن کشور رعایت می گردد. در این راستا کشور مزبور:
الف:اقدامات مزبور را صرفنظر از مکان وقوع تخلفات به احرا در خواهد آورد.
ب: فوراً و بطور کامل هرگونه تخلف ادعائی از اقدامات حفظ و مدیریت منطق ای یا زیر منطقه ای را مورد بررسی قرار خواهد داد و این بررسی می تواند شامل بازرسی فیزیکی شناورهای مربوط باشد و در اسرع وقت پیشرفت کار و نتیجه بازرسی را به کشور مدعی وقوع تخلف،سازمان یا زیرمنطقه ای یا منطقه ای گزارش خواهد داد،
پ: از شناور حامل پرچم خود خواهد خواست تا اطلاعاتی را در زمینه وضعیت شناور، صید، ابزار، ادوات صید، عملیات صیادی و فعالیتهای مربوط در منطقه وقوع تخلف ادعائی به اطلاع مقام بازرسی کننده برساند،
ت: اگر قانع شده باشد که مدارک کافی درخصوص تخلف ادعائی شده در دسترس است در آن صورت موضوع را بدون هیچگونه تعللی به مقامات خود به منظور اقامه دعوی طبق قوانین خود ارجاع داده و در صورت اقتضاء شناور مربوط شناور مربوط را توقیف خواهد کرد، و
ث:در صورتی که طبق قوانین آن کشور اثبات گردد که شناور مرتکب تخلف جدی از اقدامات مزبور گردیده،اطمینان حاصل نمود که تا زمانی کشور صاحب پرچم کلیه مجازاتهای پابرجائی را که در خصوص تخلف وضع نموده، اجرا نکرده است، شناور به عملیات ماهیگیری در آبهای آزاد نمی پردازد.
2.تمامی تحقیقات و مراحل رسیدگی قضایی در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
مجازاتهای قابل اعمال در خصوص تخلفات برای تضمین رعایت اقدامات و جلوگیری از وقوع تخلفات در هر محل از شدت لازم برخوردار خواهد بود و افراد خطاکار را از دستیابی به منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی آنها بر حذر خواهد داشت. اعدامات قابل اعمال در خصوص ناخدا، سایر افسران شناورهای صیادی، از جمله شامل مردود دانستن، پس گرفتن یا تعلیق مجوزهای خدمت به عنوان ناخدا یا افسر در شناورهای مزبور خواهد بود.

ماده 20 ـ همکاری بین المللی در زمینه ای اجرا
1.کشورها بصورت مستقیم یا از طریق سازمانها یا ترتیبات زیر منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات به منظور حصول اطمینان از رعایت و اجرای اقدامات زیرمنطقه ای یا منطقه ای مدیریت و حفاظت ذخایر ماهان مهاجر و دوکاشانه ای همکاری خواهند کرد.
2.کشور صاحب پرچمی که به انجام تحقیق در زمنیه ادعای تخلف از اقدامات حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای می پردازد، می تواند از هر کشور دیگری که همکاری آن در زمینه انجام تحقیق مذکور مفید به نظر می رسد، در خواست کمک نماید. تمامی کشورها تلاش خواهند نمود تا به درخواستهای اصولی که از سوی کشور صاحب پرچم در ارتباط با تحقیقات مزبور مطرح می گردد جامه عمل بپوشاند.
3.کشور صاحب پرچم می تواند تحقیقات مزبور را بطور مستقیم، با همکاری سایر کشورهای ذینفع یا از طریق سازمان یا ترتیبات ذیربط زیرمنطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات انجام دهد. اطللاعات مربوط به پیشرفت و دستاور تحقیقات مزبوز به اطلاع تمایم کشورهای ذینفع یا متأثر از تخلف ادعائی خواهد رسید.
4.کشورها همدیگر را در امر شناسایی شناورهایی که اگزارش شده به فعالیتهایی پرداخته اند که کارائی اقدامات زیرمنطقه ای، منطقه ای یا جهانی حفظ و مدیریت را کاهش داده یاری خواهند کرد.
5.کشورها تا بدان حد که قوانین و مقررات ملی اجازه می دهد ترتیباتی را ایجاد خواهند کرد تا اسناد و مدارک مربوط به تخلف ادعائی از اقدامات مزبور در دسترس مقامات قضایی سایر کشورها قرار گیرد.
6.اگر دلایل معقولی برای پذیرش این مسأله که شناوری در آبهاای آزاد به عملیات صید غیرمجاز در محدوده تت صلاحیت یک کشور ساحلی پرداخته است، وجود داشته باشد، کشور صاحب پرچم شناور مذکور بنا به در خواست کشور ساحلی ذیربط در اسرع وقت و به صورت جامع موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. کشور صاحب پرچم با کشور ساحلی در اتخاذ اقدامات اجرایی مناسب در چنین مواردی همکاری خواهد کرد و می تواند به مقامات ذیربط کشور ساحلی اجازه دهد تا وارد عرشه شناور در آبهای آزاد شده و آن را بازرسی کنند. این بند لطمه ای به ماده (111) کنوانسیون نمی زند.
7.کشورهای عضوی که عضو سازمان زیر منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات یا شرکت کننده در ترتیبات زیر منطقه ای یا منطقه ای مدییریت شیلات می باشند، می توانند طبق حقوق بین الملل از جمله از طریق توسل به تشریفات زیر منطقه ای یا منطقه ای که در این راستا ایجاد گردیده در مورد جلوگیری از ادامه فعالیت شناوری که به فعالیتهایی اشتفال دارد که کارائی اقدامات مربوط به مدیریت و حفظ ذخایر مصوب سازمان یا ترتیبات مربوط به ماهیگیری در آبهای آزاد واقع در زیرمنطقه یا منطقه را کاهش داده یا به گونه دیگری از آنها تخلف می کند تا زمان اتخاذ اقدام مقتضی از سوی کشور صاحب پرچم اقدامی را اتخاذ کنند.
ماده 21ـ همکاری منطقه ای و زیرمنطقه ای در زمینه اجرا
1.در هر منطقه آبهای آزاد تحت پوشش سازمان یا ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات، کشور عضوی که عضو یا شرکت کننده در چنین سازمان یا ترتیباتی می باشد می تواند از نظر حصول اطمینان از دعایت اقدامات حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای از طریق بازرسان خود که بطور مقتضی مجاز هستند طبق بند (2) وارد عرشه شناور ماهیگیری حامل پرچم عضو دیگر شده و آن را بازرسی کند، اعم از اینکه عضو مزبور عضو یا شرکت کننده در سازمان یا ترتیبات باشد یا نه.
2.کشورها از طریق سازمانها یا ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات تشریفاتی را بریا ورود به عرشه شناور و بزرسی آن به موجب بند (19) و همچنین تشریفاتی را بریای اجرای سایر مفاد این ماده مقرر خواهند کرد. تشریفات مزبور مطابق این ماده اساسی مقرر در ماده (22) بوده و بین کشورهای غیرعضو سازمان یا غیر شرکت کننده در ترتیبات تمایزی قایل نخواهد شد. ورود به عرشه و بازرسی و همچنین اقدامات اجرائی بعدی طبق تشریفات مزبور صورت خواهندگرفت. کشورها توجه شایانی را نسبت به تشریفات مصوب بموجب این بند مبذول خواهند داشت.
3.اگر در طول دوسال از زمان تصویب این موافقتنامه هر زمان یا ترتیباتی، تشریفات مزبور را مقرر نکرده باشد، ورود به عرشه شناور و بازرسی آن مطابق بند(1) و همچنین اقدامات اجرائی بعدی تا زمان مقرر کردن تشریفات مزبور،طبق مفاد این ماده و تشریفات اساسی مقرر در ماده (22)انجام خواهد گرفت.
4.قبل از هرگونه اقدام به موجب این ماده،کشور بازرسی کننده به صورت مستقیم یا از طریق سازمان یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات، کلیه کشورهایی را که شناورهای آنها در آبهای آزاد منطقه ایا زیرمنطقه به صید می پردازند از نحوه شناسائی ابلاغ شده به بازرسان آنها که بطور مقتضی مجاز هستند، آ؛اه خواهد ساخت. شناورهایی که برای ورود به عرشه و بازرسی مورد استفاده قرار می گیرند علامت مشخص داشته و بعنوان شناوری که در خدمت دولت است شناخته خواهند شد. کشورها در زمانی که عضو این موافقتنامه می شوند،مرجع مناسبی را برای دریافت اطلاعیه های موضوع این ماده تعیین خواهند کرد و از طریق سازمان یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا زیر منطقه ای مدیریت شیلات انتصاب مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع سایرین خواهند رساند.
5.در صورتی که پس از ورود به عرشه شناور و بازرسی، مدارک متقن دال بر مبادرت شناور به هرگونه فعالیت مغایر با اقدامات حفظ و مدیریت موضوع بند (1) وجود داشته باشد، کشور بازرسی کننده در صورت اقتضاء اسناد و مدارک را تضمنین و در اسرع وقت تخلف ادعائی را به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهد رساند.
6.کشور صاحب پرچم ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (5) یا ظرف مدت زمان دیگری که ممکن است که تشریفات مقرر شده طبق بند(2) تعیین کرده باشد به آن پاسخ خواهد داد و:
الف ـبودن تأخیر به تعهدات خود به موجب ماده (19)مبنی بر تحقیق عمل کرده و اگر اسناد و مدارک دال بروقوع تخلف باشد،اقدامات اجرائی را در رابطه با شناور مورد نظر به مورد اجرا خواهد گذاشت که در آن صورت کشور بازرسی کننده را در اسرع وقت از نتایج تحقیق و هرگونه اقدام اجرائی به عمل آمده مطلع خواهد ساخت، یا اینکه
ب ـ به کشور بازرسی کننده اختیار و اجازه تحقیق خواهد داد.
7.در صورتی که کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا در خصوص تخلف ادعائی تحقیق کند،کشور بازرسی کننده بدون درنگ نتایج تحقیق را به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهد رساند. اگر اسناد و مدارک دال بر صحت تخلف باشد در آن صورت کشور صاحب پرچم تعهدات خود را در مورد اتخاد اقدام اجرائی در رابطه با شناور مورد نظر انجام خواهد داد. یا این که کشور صاحب پرچم می تواند به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرائی را بطوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب این موافقتنامه اتخاذ نماید.
8.در صورتی که پس از ورود به عرشه و بازرسی، دلایل متقنی مبنی بر تخلف جدی از سوی شناور وجود داشته باشد و کشور صاحب پرچم پاسخ نداده باشد و یا اینکه اقدام اجرائی را به موجب بندهای (6)و(7) انجم نداده باشد،در آن صورت بازرسان می بتوانند بر رئز عرشه شناور باقی مانده و اسناد و مدارک را تضمین کنند و از ناخدا بخواهند تا در ادامه تحقیقات بیشتر در صورت اقتضا آنها را از جمله از طریق انتقال بدون درنگ شناور به نزدیکترین بندر مربوط یا بندر دیگری که در تشریفات مقرر شئه طبق بند (2) معین شده است،یاری کند. کشور بازرسی کننده، نام بندری را که شناور قرار است بدان انتقال داده شود به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهد رساند. کشور بازرسی کننده و کشور صاحب پرچم و در صورت اقتضا کشور صاحب بندر تمامی اقدامات لازم را برای تأمین رفاه خدمه بدون توجه به ملیت آنها،اتخاذ خواهند نمود.
9.کشور بازرسی کننده،کشور صاحب پرچم و سازمان یا شرکت کنندگان در ترتیبات مربوط را از نتایج هرگونه تحقیقات بیشتر مطلع خواهد نمود.
10.کشور بازرسی کننده از بازرسان خود خواهد خواست تا قواعد بین المللی و رویه ها و تشریفات مربوط به امنیت شناور و خدمه را که بطور عمومی پذیرفته شده رعایت، دخالت در عملیات ماهیگیری را به حداقل برسانند و حتی الامکان از مبادرت به اقداماتی که ممکن است بر کیفیت صید موجود برروی عرشه اثر نامطلوب گذارد امتناع ورزند. کشورهای بازرسی کننده اطمینان حاطل خواهند کرد که ورود به عرشه و بازرسی به نحوی صورت نخواهد گرفت که به عنوان عملیات ایذائی در مورد شناور ماهیگیری تلقی گردد.
11.از نظر این ماده تخلف جدی عبارت است از:
الف ـ صید بدون مجوز، اجازه نامه یا پروانه صادره از سوی کشور صاحب پرچم طبق جزء (الف) بند (3) ماده (18)،
ب ـ عدم نگهداری سوابق دقیقی از صید و داده های مربوط به صید به گونه ای که سازمان یا ترتیبات ذیربط منطق های یا منطقه ای مدیریت شیلات مقرر کرده یا اراده گزارش نادرست از صید برخلاف الزامات ارائه گزارش صید سازمان یا ترتیبات مزبور،
پ ـ صید در منطقه محصور،صید در طول فصل ممنوع یا صید بدون دریافت سهمیه معین شده از سوی سازمان یا ترتیبات ذیربط در منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات یا صید بعد از دریافت سهمیه مزبور،
ت ـ صید مستقیم از ذخایری که مشمول ممنوعیت موقتی صید بوده یا اینکه صید آنها ممنوع شده است،
پ ـ صید مستقیم از ذخایری که مشمول ممنوعیت موقتی صید بوده یا اینکه صید آنهها ممنوع شده است،
ت ـ صید مستقیم از ذخایری که مشمول ممنوعیت موقتی صید بوده یا اینکه صید آنها ممنوع شده است،
ث ـبکارگیری ابزار و اداوات غیرمجاز صید.
ج ـ جعل یا پنهان کردن علامت گذاری ها، شناسایی یا ثبت شناور صیادی،
چ ـ پنهان کردن، جعل یا تغییر مدارک مربوط به تحقیقات،
ح ـتخلفات مکرری که در مجموع به عدم رعایت آشکار اقدامات حفظ و مدیریت منجر می گردد، یا،
خ ـ تخلفات دیگری که ممکن است در تشریفات مقرر شده از سوی سازمان یا ترتیبات ذیربط منطقه ای یا زیرمنطقه ای مدیریت شیلات مشخص شده باشد.
12.باوجود سای رمفاد این ماده، کشور صاحب پرچم در هر موقع می تواند برای انجام تعهدات خود به موجب ماده (19) در خصوص تخلف ادعائی اقدام نمایند. در صورتی که شناور تحت نظارت کشور بازرسی کننده باشد،این کشور بنا به درخواست کشور صاحب پرچم، شناور مزبور را ربه همراه اطلاعات کاملی در مورد پیشرفت و دستاورده تحقیقات خود به کشور صاحب پرچم تحویل خواهد داد.
13.این ماده لطمه ای به حق پرچم کشور صاحب پرچم مبنی بر اتخاذ هرگونه اقدامات از جمله اقامه دعوی به منظور وضع مجازاتها طبق قوانین آن نخواهد زد.
14.این ماده با اعمال تغییرات لازم در مورد ورود به عرشه و بازرسی از سوی عضوی که عضو سازمان زیر منطقه ای یا منطقه ای مدیریت شیلات یا شرکت کننده در ترتیبات زیرمنطقه ای و منطقه ای مدیریت شیلات می باشد و مدارک متقنی در اخیار دارد مبنی بر اینکه شناور صیادی حامل پرچم عضو دیگر به عملیاتی بر خلاف اقدامات مربوط مدیریت و حفظ ذخایر موضوع بند (1) در آبهای آزاد تحت پوشش ترتیبات یا سازمان مزبور، پرداخته و در نتیجه شناور مذکور در طول عملیات ماهیگیری مذکور به محدوده تحت صلاحیت ملی کشور بازرسی کننده وارد شده است، اعمال می گردد.
15.در صورتی که یک سازمان یا ترتیبات زیرمنطقهای یا منطقه ای مدیریت شیلات مکانیزم دیگری را ایجاد کرده است که تعهدت اعضای سازمان مزبور یا شزکت کنندگان در چنین ترتیباتی بموجب این موفقتنامه را مبنی بر حصول اطمینان از دعایت اقدامات حفظ و مدیریت مقرر شده از سوی سازمان یا ترتیبات، بطور مؤثر نقض می کند، در آن صورت اعضاء سازمان مزبور یا شرکت کنندگان در چنین ترتیباتی می توانند توافق کنند تا اعمال بند (1) را بین خود در زمینه اقدامات حفظ و مدیریتی که در منطقه آبهای آزاد ذیربط وضع شده است محدود کنند.
16.اقداماتی که از سوی کشورهایی به غیر از کشور صاحب پرچم در مورد شناورهائی که برخلاف اقدامات زیر منطقه ای
پیوست (2 )
رهنودهای مربوط به کاربرد نقاط مرجع احتیاطی در امر حفظ ومدیریت در امر حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و ماهیان دوکاشانه أی
1 – نقاط مرجع احتیاطی یک ارزش برآوردی است که حاصل فرایند علمی مورد توافق است که در حکم کشور صاحب ذخایر و شیلات است که می تواند به عنوان راهنمائی برای مدیریت شیلات مورد استفاده قرار گیرد .
2 – دونوع از نقاط مرجع احتیاطی باید مورد استفاده قرار گیرد . نقاط مرجع حفظ یا محدده نقاط مرجع و مدیریت, به هدف . نقاط مرجع محدوده به تعیین حد ومرز می پردازد که هدف از آن محدوده کردن میزان برداشت در محدوده زیستی امن است که بر اساس آن ذخایر می توانند بالاترین میزان بازدهی پایدار را ایجاد کنند . هدف از نقاط مرجع هدف, تحقق اهداف مدیریتی است .
3 – نقاط مرجع احتیاطی باید شامل گونه های خاص باشد تا از جمله توان تولید مثل, میزان انعطاف پذیری هر یک از ذخایر و ویژگیهای بهره برداری شیلاتی از ذخایر و نیز دیگر منابع مرگ و میر و عوامل عمده ناشناخته باشد .
4 – هدف خط مشی های مدیریتی,حفظ,یا بازسازی ذخایر ماهیان بهره برداری شده, و در مواقع ضروری, گونه های واسته یامربوط و در سطحی مطابق بانقاط مرجع احتیاطی پیشین می باشد. این قبیل از نقاط مرجع برای شروع اقدام مدیریت و حفظ ذخایر مورد توافق, بکار می رود. خط مشی های مدیریتی باید در بردارنده اقداماتی باشد که قابل اجرا در هنگام اتخاذ شیوه نقاط مرجع احتیاط آمیز باشد.
5 – خط مشی های مدیریتی شیلاتی باید تضمین نماید که خطر فرا رفتن از حد نقاط مرجع بسیار اندک است, اگر میزان ذخایری پائین تر از حد نقطه مرجع باشد یا در معرض خطر سقوط به پائین تر از نقطه مرجع باشد, اقدام حفظ و مدیرتی باید تضمین نماید که نقاط مرجع هدف از حد متوسط فراتر نرود.
6 – هنگامی که اطلاعات برای تعیین نقاط مرجع برای شیلات کم و یا موجود نباشد, نقاط مرجع موقتی می بایست ایجاد گردد. نقاط مرجع موقت را می توان از طریق قیاس با ذخایر مشابه و شناخته شده تر ایجاد کرد . در چنین مواردی, شیلات مشمول نظارت بیشتر قرار خواهد گرفت تا امکان انجام تجدید نظر را در نقاط مرجع موقتی به گونه أی که اطلاعات بهتری در دسترس قرار گیرد, فراهم آورد.
7 – نرخ استهلاک صیادی که حداکثر بازدهی پایدار را بوجود می آورد باید به عنوان معیار حداقل برای نقاط مرجع محدود در نظر گرفته شود. در مورد ذخایری که در معرض صید بی رویه قرار نداشته اند, خط مشی های مدیریت شیلات باید تضمین نماید که میزان استهلاک صیادی از حد حداکثر بازده پایدار فراتر نرود و کل حجم توده ماهیان زنده از حد از پیش تعیین شده نیز پایین نرود در مورد ذخایر بیش از حد بهره برداری شده حجم موجودات زنده که حداکثر بازدهی پایدار را تولید می کند, می تواند در بازسازی مجدد گونه های مورد نظر مفید واقع شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه ماده و دو ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و سیصد هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 با تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :