جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/1/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود:
واردات پنبه از کلیه کشورهای تولید کننده به استثنای آذربایجان ، افغانستان و پاکستان با رعایت مقررات مربوط مجاز است.
دستگاههای ذی ربط جهت استقرار قرنطینه در مبادی ورودی اقدام خواهند کرد. قبل از استقرار قرنطینه، وزارت کشاورزی موظف است کنترل های قرنطینه ای را در مبداء انجام دهد.
تصویبنامه شماره 59177/ت ا ه – مورخ 16/1/1373 لغو می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :