جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ریاست جمهوری – دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1373 ،بنا به پیشنهاد رئیس جمهور محترم و براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای حمید میرزاده معاون رئیس جمهور در امو راجرائی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در سامان بخشیدن به تامین پنبه مورد نیاز کشور تعیین شود.
چگونگی تامین ارز و ریال ضروری برای واردات سریع و همچنین شرایط و ضوابط ورود به کشور و ترخیص پنبه از قرنطینه و گمرکات و امور مربوط به حمل و نقل آن از سوی نماینده ویژه تنظیم و هماهنگ می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
جناب آقای حمید میرزاده – معاون اجرائی
باستناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهواری اسلامی اریان و تصویب هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1373 به موجب این حکم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد سامان بخشیدن به تامین پنبه مورد نیاز کشور تعیین می شوید.
تنظیم و هماهنگی در مورد چگونگی تامین ارز و ریال ضروری برای واردات سریع و همچنین شرایط و ضوابط ورود به کشور و ترخیص پنبه از قرنطینه و گمرکات و امور مربوط به حمل و نقل آن از اختیارات جنابعالی میباشد.
ریئس جمهور- اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :