جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پیشنهاد شماره 11/2881 مورخ 8/2/1372 وزارت راه و ترابری و به استناد بند (9) بماده (10) اساسنامه قانونی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366 – تصویب نمود:
تبصره ماده (38) تصویبنامه راجع به اصلاح موادی از تعرفه راه آهن که مربوط به حمل و نقل محمولات توشه میباشد (موضوع تصویبنامه شماره 2484 / ت 158 مورخ 4/3/1368 )حذف میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :