جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1373 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 267/760 مورخ 1
13/2/1373 وزارتخانه های آموزش و پروش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی وادارات کل تابعه آن در استانها موظفند حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1373 فهرست اسامی کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است – که در این آئین نامه موسسات مشمول نامیده میشوند – را همراه با رقم (2%) سود ناخالص سال قبل آنها طبق صورت های مالی مصوب مجمع عمومی سالیانه، برای تسهیل در اجرای بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور در اختیار وزارتخانه های آموزش پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل تابعه آنان در استانها قرار دهند.
ماده 2- کلیه موسسات مشمول موظفند دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را با تایید کمیته موضوع ماده (3) این آئین نامه، جهت تامین فضای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نایز فرزندان لازم التعلیم کارکنان تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه،تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیر اداری) و ساخت و راه انداز مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارتخانه های آموزش و پروش و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.
ماده 3- به منظور نظارت بر حسن اجرا و ایجاد تعادل در توزیع منابع حاصل از اجرای این آئین نامه، کمیته ای مشتکل از نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آ,وزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل میگردد و نسبت به اقلام عمده فهرست موضوع ماده (1) این آئین نامه و تایید پروژه ها قبل از شروع عملیات اجرائی – با رعایت سهمیه دو سوم و یک سوم مندرج در بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور در مجموع منابع مذکور، تصمیم گیری مینماید.
تبصره – دبیرخانه کمیته موضوع این ماده، وزارت آموزش و پرورش تعیین میشود.
ماده 4- در هر استان کمیته ای به مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان تشکیل و نسبت به تعیین و تایید پروژه ها – قبل از شروع عملیات اجرائی – اقدام خواهد کرد.
تبصره 1- دبیر خانه کمیته موضوع این ماده، سازمان برنامه و بودجه استان تعیین میشود.
تبصره 2- رعایت سهمیه دو سوم و یک سوم مندرج در بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط کمیته موضوع این ماده الزامی است.
تبصره 3- از نمایندگان موسسات مشمول جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 4- موسسات مشمول میتوانند وجوه مربوط را به حساب یا حسابهایی که از سوی وزارتخانه های ذیربط تعیین و اعلام میشود واریز نمایند.
ماده 5- مبالغ موضوع این آئین نامه صرفا جهت انجام هزینه احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیر اداری) و ساخت راه اندازی مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه – مصوب کیمته ای موضوع مواد (3) و (4) این آئین نامه – به مصرف میرسد و جزو هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی شده و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :