جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پیشنهاد شماره 6185 / د مورخ 20/ 10/ 1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره 5 ماده واحده «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی» - مصوب 1369 – آئین نامه اجرائی تبصره (5) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه قانون «تفکیک وایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی»مصوب 1369 – به اختصار قانون نامیده می شود.
ماده 2- کلیه کارکنانی که در اجرای قانون حسب مورد از یکی از وزارتهای کشاورزی یا جهاد سازندگی به وزارت دیگر منتقل شده اند – از جمله کارکنان شرکتها و موسسات موضوع تبصره (1) قانون – مشمول مفاد این آئین نامه هستند.
تبصره – اعضای هیات علمی هر یک از وزارتهای ذیربط که در اجرای قانون به وزارت دیگر منتقل شده اند همچنان تابع مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده 3- اعضای ثابت یا کارکنان قراردادی وزارت جهاد سازندگی پس از انتقال حسب مورد با مقررات استخدام رسمی و غیر رسمی وزارت کشاورزی، و مستخدمان رسمی و غیر رسمی وزارت کشاورزی پس از انتقال حسب مورد ب مقررات مربوط به اعضای ثابت یا کارکنان قرار دادی وزارت جهاد سازندگی تطبیق وضع می یابند.
ماده 4 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز است متناسب با نیاز و تعداداعضای ثابت یا کارکنان قراردادی منتقل شده از وزارت جهاد سازندگی، در صورت دم تکافوی پستهای بلاتصدی موجود در وزارت کشاورزی حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط پست سازمانی ثابت یا موقت ایجاد کند.
تبصره – دستگاههای وابسته به وزارت کشاورزی که در وزارت جهاد سازندگی ادغام شده اند و دارای تشکیلات مصوب می باشند نیز مشمول مفاد این ماده هستند.
ماده 5 – کارکنان منتقل شده با رعایت شرایط احراز مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل وزارتی که به آن منتقل شده اند، به پستهای ثابت سازمانی یا پستهای موقت منصوب می شوند و گروه شغلی آنان براین اساس و با رعایت ضوابط مربوط تعیین می شود.
تبصره 1- مدرک تحصیلی آن دسته از مستخدمانی که به موجب مقررات مورد عمل قبل از انتقال، برای تصدی پست سازمانی مربوط مطلوب یا مرتبط تلقی شده است، تا زمانی که مستخدمان یاد شده در همان رشته شغلی یا رشته شغلی مشابه اشتغال داشته باشند، مطلوب تلقی می شود.
تبصره 2- چنانچه مستخدمی واجد شرایط احراز طبقه یک رشته شغلی مربوط نباشد در طبقه مزبور تخصیص می یابد و از حقوق و فوق العاده شغل آن بهره مند می شود.
ماده 6- در صورتی که جمع حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه مستخدم بعد از انتقال کمتر از جمع حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه قبلی مستخدم گردد، ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به وی پرداخت می شود و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کار افتادگی و آمادگی به خدمت ملاک محاسبه قرار می گیرد. هر گونه افزایش حقوق و فوق العاد شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمان از تفاوت تطبیق مذکور کسر می شود.
تبصره – اگر حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی و قراردادی بعد از انتقال کاهش یابد مابه التفاوت آن تا پایان قرار داد به آنان پرداخت می شود.
ماده 7- مستخدمان رسمی منتقل شده از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی مشمول ماده (144) قانون استخدام کشوری هستند.
ماده 8 – کسور بازنشستگی کارکنان منتقل شده از وزارت جهاد سازندگی به وزارت کشاورزی به موجب قانون «نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی » - مصوب 1365 – و آئین نامه اجرائی آن به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود.
تبصره – آن مدت از سوابق خدمت کارکنان منتقل شده از وزارت جهاد سازندگی که در اجرای تبصره ماده (65) قانون به مقررات مالی ،اداری، استخدامی و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 بدون دریافت کسور بازنشستگی جزو سوابق خدمت آنان محسوب شده است همچنان بدون پرداخت کسور مزبور قابل احتساب است؛ سازمان برنامه و بودجه به میزان کسور بازنشستگی بخشوده شده این قبیل کارکنان اعتبارات لازم را در بودجه سازمان بازنشستگی کشوری منظور می کند.
ماده 9 – ارزش استخدامی دوره های آموزشی که توسط وزارت جهاد سازندگی برگزار شده است در مورد کارکنان منتقل شده به وزارت کشاورزی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین می شود و در اجرای این آئین نامه ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده 10 – تعهدات مستخدمان به هر یک از وزارتخانه های مزبور، پس از انتقال به وزارت جدید منتقل می شود.
ماده 11- تاریخ اجرای این آئین نامه از 1/1/1371 است.
معاون اول ریئس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :