جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آئین نامه بند یاد شدهرا به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- شهرداری های سراسر کشور موظفند دو درصد (2%) از درآمد ناخالص سال 1373 خود ر جهت احداث و تجهیز مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و هنری از قبیل مدارس، دانشگاهها ، سینما، کتابخانه، سالن تئاتر و اجتماعات و کانونهای بسیح زیر نظر کمیته موضوع بند (2) این تصویبنامه هزینه نمایند.
ماده 2- نظارت بر چگونگی مصرف درآمد موضوع ماده یک و تعیین اولویت پروژه ها، برعهده کمیته ای به مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در تهران، معاون امور عمرانی استانداری در مراکز استانها و فرماندار یا بخشدار در سایر شهرها – حسب مورد – و متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مذکور در بند «و» تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 3 – درآمد موضوع ماده یک منحصرا برای احداث، تجهیز، تکمیل،تعمیرات اساسی، ترمیم و توسعه مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و هنری خواهد بود و مصرف آن برای هزینه های جاری و سایر موارد، مطلقا ممنوع می باشد.
تبصره: پروژه های نیمه تمام شهرداریها در موارد مذکور در ماده (1)، اولویت خواهند داشت.
ماده 4 – هزینه اجرای پروژه های مصوب کمیته موضوع ماده (2) نباید بیش از درآمدهای تخصیی شهرداریهای منطقه باشد و در غیر این صورت می بایستی منابع مالی مازاد بر هزینه ، بنحوی اطمینان بخش شناسایی و تامین گردد.
ماده 5 – استانداران موظفند بر حسن اجرای این آئین نامه نظارت نموده و گزارش های لازم را قبل از انقضای مورد مقرر در بند «و» تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به وزارت کشور ارسال نمایند.
معاون اول ریئس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :