جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنایع سنگین
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین و به استناد تبصره (11) «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی – سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» - مصوب 1371 – آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- معادل پنج درصد 5% از درآمد مالیاتی حاصل از ورود و تولید خودرو که توس طوزارت امور اقتصادی و دارایی به در آمد عمومی کشور منتقل می گردد از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در بودجه کل کشور منظور می شود از اختیار وزارت صنایع سنگین قرار خواهد گرفت تا برای ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش، تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 2- طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرائی، ایجاد و تجهی مراکز آموزش و تست طراحی و نمونه سازی، استاندارد نمودن قطعات خودرو موضوع این آئین نامه به تشخیص وزارت صنایع سنگین از طریق عقد قرار داد با افراد حقیقی و حقوقی و مراکز تحقیقاتی و تخصصی دانشگاهی و شرکتهای تحت پوشش صنایع سنگین به مرحله اجراء گذارده می شود.
ماده 3- وزارت صنایع سنگین موظف است در قرار دادهایی که منعقد می نماید حق تعلیق، فسخ و استفاده از حقوق حاصل از تحقیقاتی و ضمانت های اجرائی ناشی از عدم اجرای صحیح و بموقع طرح، همچنین حق نظارت بر اجرای طرح در مقاطع زمانی معین را برای خود محفوظ داشته و در متن قرار دادها تصریح نماید.
ماده 4 – کلیه نتایج و حقوقی که در اثر اجرای این طرحها از محل اعتبار این آئین نامه تحصیل شود کلا متعلق به دولت و در اختیار وزارت صنایع سنگین خواهد بود و نحوه استفاده و بهره برداری و انتشار علمی و تحقیقاتی ناشی از اجرای انی آئین نامه تابع قوانین ومقررات عمومی دولت می باشد.
ماده 5 – وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئین نامه ب رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه در حدود اعتبارات مصوب براساس دستور وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان با صدور درخواست وجه توسط ذی حسابی از خزانه به حسابی که برای وزارتخانه افتتاح خواهد شد یا می شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور به امضای مشترک وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذی حساب وزاتخانه می باشد.
ماده 6 – مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده موضوع این آئین نامه با رعایت ماده (63) قانون محاسبات عمومی در پایان سال مالی باید به حسابهای ذیربط در خزانه واریز شود.
معاون اول ریئس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :