جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10810 : 21/1/1361
شماره 09420 9/12/1360
وزارت بازرگانی

ماده واحده - لایجه قانونی الغاء قانون تشکیل سازمان غله وقند و شکر و چای کشور مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وتبصره 1 آن بشرح زیر اصلاح میگردد :
از تاریخ تصویب این قانون ، قانون تشکیل سازمان غله وقندوشکر و چای کشور مصوب 25/2/1352 لغو سازمان مذکور به سه واحد مجزا از یکدیگر بصورت شرکت سهامی و وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهند شد0
تبصره وزارت بازرگانی مکلف است اساسنامه های این شرکتها را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هئیت وزیران پیشنهاد نماید0 تا تهیه و تصویب اساسنامه های این شرکتها اساسنامه سازمان وغله و قند و شکر و چای کشور کماکان به قوت خود باقی است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه روزپنجشنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10810
تاریخ تصویب :
1360/11/15
تاریخ ابلاغ :
1361/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :