جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 20121/56 ک - 26/4/1373

ریاست جمهوری- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در جلسه مورخ 31/3/1372 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران(موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373) و به استناد بند(ب) ماده (4) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران»- مصوب 1372- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول: کلیات و تعاریف
ماده 1- نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود.
ماده 2- مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش می باشد.
ماده 3- مدت فعالیت : سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می شود .
ماده 4- سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصد میلیارد ـ000/000/000/100) ریال است که از محل آورده های غیر نقدی (زمین و تاسیسات ) سازمان تقویم می شود . سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم (000/100) یک میلیون (000/000/1) ریالی می باشد.
فصل دوم: اهداف سازمان
ماده 5- اهداف سازمان به شرح زیر می باشد:
انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادارت کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
فصل سوم: ارکان سازمان
ماده6- ارکان سازمان عبارتند از:
-مجمع عمومی
-هیات مدیره
-مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
-بازرس یا بازرسان قانونی
مجمع عمومی
ماده 7- هیات وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می باشد، که به موجب تصویبنامه شماره16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1372 اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به ریاست رئیس جمهور تفویض نموده است.
ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بقرار زیر است :
الف- موافقت با تاسیس و انحلال شرکتهای تابعه،
ب- تصویب، اصلاح وتغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه با رعایت اصل 85 قانون اساسی،
ج- اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای سازمان،
د- تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و عملکرد سازمان،
هـ- تصویب آئین نامه های سازمان،
و- تصویب مقرررات امنیتی و انتظامی منطقه با تایید فرماندهی کل قوا،
ز- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه،
ح- نصب و عزل اعضای هیات مدیره،
ط- انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها،
ی- تعیین خط مشی عمومی سازمان،
ک- تعیین حقوق، مزایا و هر گونه پاداش اعضای هیات مدیره و مدیر عامل،
ل- تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش ،
م- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 9- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یکبار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دیماه همان سال تشکیل می گردد.
ماده 10- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس جمهور بعمل می آید.
ماده 11- محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آئین نامه داخلی شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود.
هیات مدیره
ماده 12- سازمان توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره می گردد. اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. عزل اعضای هیات مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می باشد.
ماده 13- اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تا زمانی که اعضای هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده14- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار و بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تشکیل می گردد. اعضای هیات مدیره می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در دستور جلسه هیات مدیره قرار دهند.
ماده 15- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا می باشد.
ماده 16- برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیات مدیره (منشی هیات مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام اعضای هیات مدیره حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می گردد. هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد.
ماده17- هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد:
الف- تعیین روش های اجرائی انعقاد هر گونه قرار داد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی،
ب- چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آئین نامه های مربوط،
ج- چگونگی و نحوه ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در منطقه ، براساس آئین نامه های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار،
د- موافقت با تاسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم،
هـ- چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، براساس قانون و آئین نامه اجرائی مصوب مجمع عمومی،
و- اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آئین نامه های مصوب،
ز- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب،
ح- تهیه و تایید گزارش هیات مدیره، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب،
ط- بررسی و تدوین آئین نامه های داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب،
ی- تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع عمومی،
ک- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهر نویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیر منقول در چارچوب آئین نامه های مربوط،
ل- هیات مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تفویض نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 18- مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را بعهده دارد، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی سازمان می باشد .
دوره تصدی مدیر عامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.
ماده 19- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :
الف- کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل معتبر می باشد،
ب- عزل و نصب کارکنان سازمان،
ج- تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آئین نامه های مربوط،
د- دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان،
هـ- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش،
و- صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه های مربوط ،
ز- تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی متصدی مستقیم ندارد،
ح- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید،
ط- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مسوول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی
ماده 20- مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را از میان اشخاص حقیق و یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهد شد .
ماده 21- بازرس قانونی می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجع نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد.
اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است :
الف- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب،
ب- رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور حداقل 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تسلیم می شود،
ج- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی،
د- اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.
فصل چهارم :صورتهای مالی
ماده 22- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع، و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد . کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیات مدیره باید تا 40 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
ماده 23- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور سازمان همچنین کلیه چکها، بروات و سفته ها همواره با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیات مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می باشد.
ماده 24- تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیات مدیره تعیین می گردند.
ماده 25- حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می شود.
ماده 26- نسبت به اموری که در این اساسنامه ، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومی و آئین نامه اجرائی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 6559 مورخ 15/4/73 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
این اساسنامه در تاریخ 22/4/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :