جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 20874/ت 160 هـ - 28/4/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پیشنهاد شماره 482/د مورخ 30/1/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و در اجرای ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370 – تصویب نمود:
از تاریخ 1/1/73 حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) موضوع ماده (3) لایحه قانونی فوق الذکر به میزان 000/117 ریال تعیین می شود.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 19760/ ت 192 هـ مورخ 15/6/1372 می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیببی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :