جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 16884/ت 131 هـ - 18/4/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پیشنهاد شماره 7595/د مورخ 18/12/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به استناد تبصره 6 قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری- مصوب 1372 – آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری – مصوب 1372-.
ب- ادامه تحصیل: طی آن دسته از دوره های آموزشی است که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی یا با ارزش استخدامی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می شود.
ج- دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه های مقننه، مجریه و قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای تابع دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند اطلاق می شود.
د- کارکنان و کارگزاران : افرادی هستند که در دستگاهها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از این پس به اختصار «کارگزاران» نامیده می شوند.
هـ- ساعات اداری: ساعتهایی است که کارگزاران و کارکنان مطابق ظوابط مقرر ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظیفه هستند.
ماده 2- ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از ماموریت آموزشی – اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت- یا مرخصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
تبصره 1- اعطای مرخصی یا ماموریت موضوع این ماده منوط به سپردن مسؤولیت یا وظایف فرد ذینفع به شخص واجد شرایط دیگری است .
تبصره2- اعطای ماموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره های آموزشی تصویب شده مرجعهای ذیربط مجاز است.
ماده 3- دستگاهها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه ادامه تحصیل تمام وقت آن دسته از کارگزارانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با اجازه دستگاه ذیربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط لازم برای ادامه تحصیل آنان فراهم شده است، با ضوابط قانون و این آئین نامه تطبیق دهند و پس از تعیین جانشین با حفظ پست سازمانی حسب مورد به آنان ماموریت آموزشی یا مرخصی اعطا کنند.
تبصره – امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران که قبل از تصویب قانون مجوز ادامه تحصیل موضوع بند (ب) ماده (1) این آئین نامه را کسب کرده اند، محفوظ است.
ماده 4- پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق العاده ماموریت، هزینه ایاب و ذهاب، و هزینه سفر به کارگزاران، همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی و اختصاصی برای ادامه تحصیل ممنوع است .
ماده 5- مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین نامه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری هستند و هیئتهای یاد شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به صدور رای و تعیین مجازات پیش بینی شده در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام می کنند.
تبصره 1- هرگاه تخلف کارگزاران عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال کند.
تبصره 2- دستگاههایی که از نظر رسیدگی به تخلفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرائی آن نیستند تابع مقررات مربوط به خود هستند و به جرایم کارگزاران آنها در مرجع مربوط رسیدگی می شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهای دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال می شود.
ماده 6- دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش کار مربوط به ادامه تحصیل کارگزاران شاغل به تحصیل خود را طبق دستورالعمل هایی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به کلیه دستگاهها ابلاغ می شود به سازمان مزبور ارسال کنند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :