جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 5055/ت 162 هـ 1/5/1373

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پیشنهاد شماره 1753 مورخ 24/2/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی- مصوب 1358- تصویب نمود:
متن زیر بعنوان ماده (49) به آئین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی الحاق می گردد:
ماده 49: به منظور انجام برخی پرداختها و معاملات اضطراری که به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضی از مقررات این آئین نامه و سایر مقررات سازمان در مورد آنها میسر نمی باشد، سازمان مجاز است به میزان اعتباری که شورای عالی تامین اجتماعی همه ساله در بودجه سازمان تصویب و موارد آن را مشخص می نماید- که سقف اعتبار مصوب حداکثر از (5%) کل اعتبارات سالانه سازمان تجاوز نخواهد کرد -، بدون الزام به رعایت تشریفات استعلام کتبی، مناقصه و مزایده و سایر مقررات مربوط به پرداخت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معاملات را انجام دهد:
الف- معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال با مسئولیت مامور خرید(یا فروش).
ب- معاملات از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال با تایید مامور خرید (یا فروش) یا واحد تدارکاتی و تصویب بالاترین مقام واحد و یا مقام مجاز از طرف وی.
ج- معاملات بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداخت ها به هر میزان با تایید و مسئولیت مدیر عامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی.
د- میزان پیش پرداخت از (40%) تجاوز نخواهد کرد. تنخواه گردان سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که باید در قبال پیش پرداخت حسن انجام کار اخذ گردد، با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از سوی وی خواهد بود.
هـ- در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سایر مقررات این آئین نامه با امضای مدیر امور مالی و مدیر عامل سازمان و یا مقامات مجاز از سوی آنان به حساب قطعی منظور می شود.
تبصره- اعتباراتی که قبلاً با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی بدون رعایت مقررات این آئین نامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده ، به هزینه قطعی منظور گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :