جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 20873/ت 161 هـ - 28/4/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پیشنهاد شماره 246/د مورخ 27/1/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد مفاد ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- مصوب 1358- و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:
1-رقم حداکثر مندرج در تصویبنامه شماره 15127/ت 102 هـ مورخ 7/4/1372 تا تاریخ 1/5/1373 به قوت خود باقی است و از 1/5/1373 یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال تعیین می شود.
2-رقم حداقل حقوق مندرج در ماده 2 لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1/1/73 یکصد و هفده هزار (117000) ریال تعیین می شود.
تبصره1- منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت حسب مورد جمع اقلام مذکور در مواد 1 و 2 لایحه قانونی یاد شده قبل از وضع کشور قانونی مربوط است.
تبصره2- کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت می شود.
تبصره3- مفاد این تصویبنامه علاوه بر دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده، در مورد مؤسسات دولتی مذکور در ماده (12) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مدیران منصوب از طرف دولت نیز لازم الاجراست .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :