جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 1831/ ت 147 - 25/4/1373

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/4/1373، به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (ت) به ردیف ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 16321/ ت 17 هـ مورخ 6/2/1373 اضافه می شود:
ت- مفاد تصویبنامه های شماره 7694/ ت 583 هـ مورخ 30/5/1372، 8214/ت 171 هـ مورخ 27/5/1372، 6025 مورخ 2/5/1372، 5155/ت/120هـ مورخ 20/4/1372، 3972/ت 51 هـ مورخ 8/3/1372 و 3974/ت 49 هـ مورخ 8/3/1372 برای اجرا در سال 1373 تنفیذ می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :