جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 1824/15 23/4/1373

حضرت آیت اله یزدی زید عزه العالی
ریاست محترم قوه قضاییه
در اجرای لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی و بند 9 آئین نامه تعیین گروههای شغلی مصوب 23/4/1372 آئین نامه الحاقی به آئین نامه فوق الذکر تقدیم می گردد.
خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید .
وزیر دادگستری- محمد اسماعیل شوشتری
باسمه تعالی
آئین نامه الحاقی به آئین نامه تعیین گروههای شغلی تصویب میشود.
محمد یزدی

به استناد لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی و بند 9 آئین نامه تعیین گروههای شغلی مصوب 13/12/1370 گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات بشرح زیر تعیین می شود. و به آئین نامه مذکور الحاق می گردد.
الف- گروه های شغلی
گروه 1- قاضی تحقیق درجه 3 دادگاههای عمومی و انقلاب.
گروه 2- قاضی تحقیق درجه2 دادگاههای عمومی و انقلاب.
گروه 3- قاضی تحقیق درجه 1 دادگاههای عمومی و انقلاب، دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، کارمند قضائی ادارات و دفاتر کل.
گروه 4- رئیس شعبه دادگاه عمومی بخش ، معاون اداره عفو و بخشودگی، مستشاران قضائی ادارات و دفاتر کل ، دادرس علی البدل دادگستری شهرستان.
گروه5- رئیس شعبه دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان، رئیس اداره عفو و بخشودگی، دادرس علی البدل دادگستری استان، معاون مدیران کل که پایه قضائی داشته باشند، رئیس دفتر دادستان کل کشور، معاون رئیس دادگستری شهرستان.
گروه6- معاونین رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان، مستشار و علی البدل دادگاههای تجدید نظر استان، رئیس دادگستری شهرستان.
گروه 7- رئیس کل دادگستری استان، مشاورین مقامات مذکور در گروه 8 در صورتیکه پایه قضائی داشته باشند، معاون اداری و مالی دادستان کل کشور، رئیس دادگاه تجدید نظر استان، قائم مقام دادگستری استان.
گروه8- مشاورین رئیس قوه قضائیه در صورت دارا بودن پایه قضائی.
تبصره- این آئین نامه از جهت درجه بندی محاکم باستناد ضوابط درجه بندی تشکیلات قضائی دادگاههای عمومی و انقلاب تنظیم گردیده است.
ب- کلیه ضوابط مقرر در بند ب ضوابط تغییر مقام و ارتقاء گروه مندرج در آئین نامه مورخ 13/12/1370 و اصلاحات بعدی عیناً در مورد این آئین نامه لازم الرعایه است. و مقررات مربوط به دادیاران نیز عیناً در مورد قضات تحقیق رعایت می گردد. این آئین نامه از تاریخ صدور ابلاغ برای کلیه کارکنان قضائی که در اجرای لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تغییر سمت می دهند لازم الاجراء می باشد . و آئین نامه قبل کماکان نسبت به سایر مشاغل به قوت خود باقی است.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :