جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 20782/ت 156 هـ - 27/4/1373

سازمان برنامه و بودجه – دفتر امور مناطق محروم کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پیشنهاد شماره 1936/د م م مورخ 22/4/1373 دفتر امور مناطق محروم کشور وبه استناد بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال اعتبار موضوع قسمت آخر جزء (1) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به شرح جدول پیوست توزیع شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :