جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10810 : 21/1/1361
شماره 109692 13/12/1360
شورای نگهبان

ماده واحده - شورای نگهبان به تناسب وظایفی که درقانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده دارای تشکیلات اداری مخصوص بخود خواهدبود که نمودار سازمانی آن تبصویب مشترک کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد رسید0
تبصره 1 : بودجه شورای نگهبان از طریق دولت در لایحه بودجه کل کشور و منظور و به مجلس پینشهاد خواهد شد0
تبصره 2 : ضوباط استخدامی و حقوق و مزایا وشرایط ترفیع کارکنان تشکیلات اداری شورای نگهبان همان ضوابط استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی است 0
تبصره 2 : تاتصویب نمودار تشکیلاتی شورای نگهبان بوسیله دو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه این شورامیتواند از کارکنان مجلس شورای اسالمی و یا ازکارکنان دولت بصورت مامور خدمت استفاده نموده و در غیر اینصورت از کارکنان غیر شاغل به صورت خرید خدمت استفاده خواهند نمود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک ((اموراداری واستخدامی )) و ((دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10810
تاریخ تصویب :
1360/11/04
تاریخ ابلاغ :
1361/01/21
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :