جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 36481/ت 178 هـ - 10/5/1373

ریاست جمهوری – دفتر اعطای نشانهای دولتی
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1373 به استناد ماده (7) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری واصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فصل دوم آئین نامه اعطاء نشانهای دولتی (مواد 21 تا 25) موضوع تصویبنامه شماره 12334/ت 335 هـ مورخ 30/8/1369 حذف می شود و اعطای نشانهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و نشانهای تخصصی و عمومی به پیشنهاد هر یک از وزرا در کمیسیونی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت چهار نفر از وزرا، به انتخاب هیات دولت، وزیر ذی ربط و رییس جمهور مورد تصویب قرار می گیرد.
تصمیمات کمیسیون یاد شده با موافقت اکثریت وزرای عضو پس از تایید رییس جمهور قابل اجراء است.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :